Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8797

Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) uchwala się , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 39 028,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 12 803 301,30 zł, w tym:
a) bieżące - 11 685 192,91 zł
b) majątkowe - 1 118 108,39 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 339 028,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 14 325 924,41 zł, w tym:
a) bieżące - 10 290 547,76 zł
b) majątkowe - 4 035 376,65 zł
Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3) w § 2 ust.1 - deficyt budżetu gminy w wysokości 1 222 623,11 zł zastępuje się kwotą 1 522 623,11 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 211 470,00 zł, pożyczki w kwocie 300 000,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 11 153,11 zł.
4) w § 2 ust.2 – przychody budżetu gminy w wysokości 2 824 285,00 zł zastępuje się kwotą 3 124 285,00 zł - dodaje się literę c w brzmieniu: „c) zaciągniętej pożyczki w kwocie 300 000,00 zł” , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 20 603,00 zł. zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .Plan dochodów i wydatków wynosi 1 851 973,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2011r. DOCHODY
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2011r. WYDATKI
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2011r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe