Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8800

Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 marca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 – uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dni 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.523.467,41 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.569.818,00 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 678.762.825,74 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.523.467,41 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.569.818,00 zł., tj. do kwoty 594.128.104,12 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się kwotę 1.000.000,00 zł., tj. do kwoty 84.634.721,62 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 15.332.446,49 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.607.089,34 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 711.553.653,48 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.832.416,78 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 173.089,34 zł., tj. do kwoty 575.627.837,39 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.500.029,71 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 7.434.000,00 zł., tj. do kwoty 135.925.816,09 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”,

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę 3.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt IV. Dochody z majątku gminy. ppkt 3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny o kwotę 150.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 700,00 zł.

w części "Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 312.440,00 zł.

w części "Dochody majątkowe”, w poz. C. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt I. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000.000,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 150.000,00 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt III. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Powiatu o kwotę 3.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 986.936,41 zł.

w części "Dochody bieżące", w poz. E Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 65.391,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ppkt 2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 25.000,00 zł.

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 8.483,00 zł.

w części "Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.366.335,00 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 2.523.467,41 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 2.569.818,00 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

7) w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 7.771.707,74 zł. tj. do kwoty 32.790.827,74 zł.

w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 7.771.707,74 zł. tj. do kwoty 12.771.707,74 zł.

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 52.771.707,74 zł. oraz rozchody w wysokości 19.980.880,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;

8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku”

w § 7 w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku.”;

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 19.845.799,00 zł.

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 8.151.058,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

10) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”;

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.;

12) w § 12, w ust. 1. kwotę 1.890.000,00 zł. zastępuje się kwotą 5.005.000,00 zł.

w § 12, w ust. 2. kwotę 120.282.419,50 zł. zastępuje się kwotą 133.582.969,83 zł.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwałynr 78

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr 78

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik12.pdf

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe