| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cygów realizowanego w ramach osi 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: ”Budowa boiska sortowego wielofunkcyjnego w Cygowie gmina Poświętne”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na użyczanie wszystkim zainteresowanym obiektu boiska wielofunkcyjnego w Cygowie położonego przy Szkole Podstawowej im. Porucznika Stanisława Lecha i Publicznym Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ”Warszawa” w Poświętnem, obręb ewidencyjny Cygów nr 0002, na działkach ewidencyjnych nr 485/1, 487/3, 486/1, Gmina Poświętne w ramach projektu ”Budowa boiska sortowego wielofunkcyjnego w Cygowie gmina Poświętne” zgłoszonego do przyznania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi" oraz ustala się regulamin udostępnienia boiska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udostępniony powszechnie obiekt, o którym mowa w ust 1. niniejszego paragrafu po jego wybudowaniu służyć ma tworzeniu warunków popularyzacji idei kultury fizycznej poprzez aktywny wypoczynek młodzieży i dorosłych wśród wszystkich, którzy wyrażą wolę korzystania z obiektu.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem do powszechnego udostępniania nieodpłatnie wszystkim obiektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, również poza godzinami pracy szkoły.

4. Regulamin korzystania z obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Kaim


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150/2013
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CYGOWIE

I. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1. Właścicielem boiska wielofunkcyjnego w Cygowie jest Gmina Poświętne.

2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Przed wejściem na boisko każdy korzystający z kompleksu boiska sportowego w Cygowie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się przepisom Regulaminu oraz zaleceniom obsługi boiska.

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Boisko jest powszechnie dostępne dla wszystkich, którzy zechcą korzystać z infrastruktury.

7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania administratora obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA:

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2. Godziny otwarcia boiska ustala się następująco: 800- 2100.

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska w dniach zajęć lekcyjnych w godz. od 800do 1600mają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Porucznika Stanisława Lecha i Publicznego Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ”Warszawa” w Poświętnem oraz inne placówki szkolne z terenu Gminy Poświętne.

4. Z boiska mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej oraz inne osoby dorosłe.

5. Korzystanie z urządzeń boiska przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność.

6. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

7. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

8. Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do zachowania czystości i porządku oraz ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody wyrządzone umyślnie.

9. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe:

a) dopuszcza się grę na boisku trawiastym w obuwiu z korkami piłkarskimi;

b) zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców na boisku z nawierzchnią poliuretanowo-gumową.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem, na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz:

a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, skuter, deskorolka, rolki, wrotki itp.;

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

c) wchodzenia na urządzenia sportowe, wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się;

e) zaśmiecania płyt boisk, szczególnie gumą do żucia;

f) wprowadzania zwierząt;

g) przeszkadzania w grze innym korzystającym z boiska;

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

i) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;

j) przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających;

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

2. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

3. Zarządca boiska może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk.

4. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:

a) imprez sportowo-rekreacyjnych;

b) rozgrywek międzyszkolnych;

c) prac konserwacyjnych;

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkowaniu oraz nawierzchni boiska.

5. Przystąpienie do zajęć na niniejszym obiekcie sportowym jest jednoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.

6. Nie przestrzeganie powyższego Regulaminu może spowodować przerwanie zajęć i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości korzystania z boiska dla danej grupy w przyszłości.

7. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.


Uzasadnienie

doUchwały Nr XXV/150/2013
Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cygów realizowanego w ramach osi 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: ”Budowa boiska sortowego wielofunkcyjnego w Cygowie gmina Poświętne”.

              Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Cygów zostanie wybudowane z wykorzystaniem pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dla zakwalifikowania kosztów budowy wskazanego obiektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 i przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, konieczne jest ustanowienie regulaminu korzystania z boiska w miejscowości Cygów, który potwierdza jego ogólną dostępność i precyzuje zasady korzystania z boiska.

              Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »