| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Baranowo

z dnia 2 czerwca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), Rada Gminy  Baranowo uchwala, co następuje

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w Urzędzie Gminy w Baranowie.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej
złożenia lub w przypadku zaistnienia zmian w złożonej deklaracji.

§ 3. Traci moc   Uchwała Nr XXVII/224 /2013  Rady Gminy  Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1926) .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym     Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Symołon


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/227/2013
Rady Gminy  Baranowo
z dnia 2 czerwca 2013 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE
ODPADAMI   KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranowo

Miejsce składania:

Urząd Gminy w  Baranowie ; Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Baranowo
Plac Trzydziestolecia 7
06-320 Baranowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

                                                                      

PIERWSZA DEKLARACJA                            ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

        (zaznaczyć właściwy kwadrat):

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL

        

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

      

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

      

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO

                        PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW

DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji stale zamieszkuje: ………….

                                                                                                                                                              (należy podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone będą w sposób    selektywny / nieselektywny *

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E niniejszej deklaracji czasowo,  sezonowo zamieszkuje.............osób,

        (należy podać liczbę mieszkańców)

w okresie............................................

                   (należypodać termin –określić miesiące w roku)

Odpady komunalne gromadzone będą w sposób    selektywny / nieselektywny *

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie od gospodarstwa domowego zamieszkałego  nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy  Baranowo.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

1) 40,00zł za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych  ( słownie : czterdzieści złotych),

2)  25 ,00 zł za odbiór odpadów zebranych selektywnie, (słownie : dwadzieścia pięć złotych),

3) w przypadku gospodarstw domowych liczących 1 osobę stawka opłaty miesięcznej wynosi:

   a) 28,00 zł za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych  (słownie : dwadzieścia osiem złotych),

   b) 17,00 zł za odbiór odpadów zebranych selektywnie (słownie : siedemnaście złotych)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 1015 z późn. zm.).

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Baranowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »