Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9283

Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – j.t.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku Nr 86).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/182/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 -2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 – 2018 (zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kacprzyk

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/230/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-230-2013

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 9 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018. I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 – 2018 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2013 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Nr XXXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej prognozy Finansowej: a) Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem, z tego:” o 49 831,00 zł. w prognozie 2013 w wyniku przyznania dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone (29 831,00 zł.), oraz wprowadzenia dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w okresie IX-X/2013 ( 20 000,00 zł.) W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy: • poz. 1.1. „dochody bieżące” w prognozie 2013, • poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznacz. na cele bieżące” w prognozie 2013, b) Zwiększa się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem” o 49 831,00 zł. w prognozie 2013 w związku ze zwiększeniem planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego (29 831,00 zł.) oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących w zakresie oświaty (zakup usług pozostałych związanych z wyżywieniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w okresie IX-XII/2013). Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych, gdzie zmniejsza się plan wydatków na inwestycje o kwotę 30 000,00 zł. W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy: • poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:” w prognozie 2013, • poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2013, • poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2013, • poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2013, • poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2013, • poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2013, 2. W związku z powyższymi zmianami wynik budżetu (deficyt) nie uległ zmianom i wynosi 2 750 000,00 zł. w związku z tym bez zmian pozostaje „Wynik budżetu” w prognozie 2013, jak również „Przychody budżetu w prognozie 2013, „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” w prognozie 2013. II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu, kwota przychodów budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwota rozchodów budżetu oraz kwota długu pozostają bez zmian. Natomiast w związku ze wzrostem kwot planowanych dochodów oraz bieżących wydatków zmniejszeniu ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań oraz wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem, które pozostają na bezpiecznym poziomie. Wielkość planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się w limitach obowiązujących do końca roku 2013 na podstawie przepisów określonych w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Przewidywany w latach 2014 – 2018 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe