| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy w Sarnakach

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.)  – Rada Gminy Sarnaki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Sarnaki w terminie 14 dni licząc od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;

3) wejścia w życie uchwały dotyczącej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wzoru określonego uchwałą, o której mowa w § 3 zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/144/2013 Rady Gminy Sarnaki z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sarnaki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Wawryniuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/165/2013
Rady Gminy w Sarnakach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »