| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.269.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części: - Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty, a także - Uchwały Nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068)

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności:  

-   Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 19 czerwca 2013 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty w   części dotyczącej § 5, a   także  

-   Uchwały Nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 19 czerwca 2013 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 28 listopada 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z   dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068) w   części dotyczącej § 4,  

z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2011 Nr 197, poz. 1172).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Nadarzyn skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.  


Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 19 czerwca 2013 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty a   także Uchwała Nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 19 czerwca 2013 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z   dnia 28 listopada 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z   dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068) Zgodnie z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w   Warszawie jest właściwa do zbadania zgodności z   prawem w/w uchwał.  

Badając przedmiotowe uchwały Kolegium ustaliło, że w   § 5   pierwszej uchwały oraz w   § 4   drugiej uchwały, Rada Gminy postanowiła: cyt. „Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia”.  

Zgodnie z   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Oznacza to, że stanowienie prawa miejscowego przez gminę wymaga upoważnienia ustawowego. Zdaniem organu nadzoru przepis art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zawiera upoważnienie ustawowe dla rady gmina do wydania aktu prawna miejscowego w   przedmiocie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty jest ustanowieniem aktu normatywnego o   charakterze aktu prawa miejscowego, gdyż akt ten zawiera normy prawne o   charakterze generalnym i   abstrakcyjnym, które adresowane są do każdego mieszkańca gminy znajdującego się w   określonej w   tej normie sytuacji.  

Ponadto z   przepisu art. 6n ust. 1   dot. wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wynika wprost, że jest to akt prawa miejscowego. W   związku z   tym, zgodnie z   art. 42 powołanej wyżej ustawy o   samorządzie gminnym „Zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych”.  

Opierając się na treści art. 4   ust. 1   ustawy o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych, który stanowi, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w   dziennikach urzędowych wchodzą w   życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określa termin dłuższy oraz art. 13 ust. 2   cytowanej ustawy, który wymienia rodzaje aktów prawa miejscowego ogłaszanych w   wojewódzkich dziennikach urzędowych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uznało, że postanowienia Rady o   wejściu w   życie w/w uchwał z   dniem ogłoszenia, stanowi istotne naruszenie prawa powodujące stwierdzenie nieważności tych postanowień.  

Organ nadzoru kierował się również wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w   Warszawie z   dnia 14 czerwca 2011 roku (sygn. akt II GSK 632/10), zgodnie z   którym w   uzasadnieniu prawnym stwierdzono: cyt. „Ustalając termin wejścia aktu w   życie ustawodawca nie tylko określił minimalny okres, jaki powinien upłynąć od momentu ogłoszenia aktu normatywnego do momentu jego wejścia w   życie (dwa tygodnie), ale także wprowadził de facto nakaz rozdzielenia dnia wejścia w   życie od dnia ogłoszenia aktu normatywnego, co jest przejawem konstytucyjnej zasady stanowienia aktów normatywnych z   zachowaniem odpowiedniej vacatio legis.  

W tym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Tarnowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »