| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-59(9)/2013/247/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
z siedzibą w Ciechanowie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", które posiada:

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000134317,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5660005265,

zawartego w piśmie z dnia 10 października 2013 r., znak: NG-2115/2013, uzupełnionego ostatecznie pismem z dnia 31 grudnia2013 r., znak: NG-3122/2013,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2015 r.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.


W dniu 10 października 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.


Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 4 września 1998 r. nr WCC/34/247/U/1/98/MS, z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/34/247/U/1/98/MS
z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- obrót ciepłem - decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW na okres
do 31 grudnia 2025 r.


Na podstawie ww. koncesji Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu ciepła do odbiorców z terenu Ciechanowa.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
w taryfie.


Ostatecznie Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".


Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.


Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2012).


Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 czerwca 2015 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 9 października 2013 r. na rachunek:

54103015080000000550036045

Główny specjalista Agnieszka Ryfka

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., ul.Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

2. Wojewoda Mazowiecki


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-59(9)/2013/247/IX/ARy
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »