| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-59(9)/2013/247/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
z siedzibą w Ciechanowie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", które posiada:

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000134317,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5660005265,

zawartego w piśmie z dnia 10 października 2013 r., znak: NG-2115/2013, uzupełnionego ostatecznie pismem z dnia 31 grudnia2013 r., znak: NG-3122/2013,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2015 r.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.


W dniu 10 października 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.


Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 4 września 1998 r. nr WCC/34/247/U/1/98/MS, z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/34/247/U/1/98/MS
z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- obrót ciepłem - decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW na okres
do 31 grudnia 2025 r.


Na podstawie ww. koncesji Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu ciepła do odbiorców z terenu Ciechanowa.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
w taryfie.


Ostatecznie Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".


Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.


Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2012).


Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 czerwca 2015 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 9 października 2013 r. na rachunek:

54103015080000000550036045

Główny specjalista Agnieszka Ryfka

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., ul.Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

2. Wojewoda Mazowiecki


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-59(9)/2013/247/IX/ARy
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »