| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-63(6)/2013/2014/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciepłowni Regaty

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),


po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie,

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000025667,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5250000630,


przedłożonego w dniu 25 października 2013 r. (bez znaku), uzupełnionego w dniu 2 grudnia 2013 r. (pismo z dnia 28 listopada 2013 r., znak: RCRB/138/2013/3981) oraz w dniu 20 grudnia 2013 r. (pismo z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: RCRB/209/2013,


postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciepłowni Regaty, ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2015 r.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.


W dniu 25 października 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciepłowni Regaty, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.


Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawa energetycznego.


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/124/142/U/1/98/RG, z dnia 30 września 1998 r., z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/130/142/U/1/98/RG, z dnia 30 września 1998 r., z późn. zm.


Na podstawie ww. koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło między innymi odbiorców z terenu osiedla Regaty w Warszawie.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji stawek opłat w taryfie. W wyniku tej analizy ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".


Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.


Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.


Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 kwietnia 2015 r.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10

w dniu 24 października 2013 r.

na rachunek: 54103015080000000550036045.

Specjalista: Eliza Sztylko

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Wiśniewski

Pełnomocnik

PGNiG TERMIKA S.A.

ul. Modlińska 15

03 - 216 Warszawa

2. Wojewoda Mazowiecki


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-63(6)/2013/2014/142/XIV/ESz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »