| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z póź. zm.), art. 5 ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z póź. zm.) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 j.t. z póź. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011r.  otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/427/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W SOCHACZEWIE

§ 1. Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Sochaczew powołaną do obsługi ekonomicznej szkół, placówek oświatowych, żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów.

§ 2. Zespół działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z póź. zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572
j.t. z póź. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z póź. zm.),

4) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedziba Zespołu mieści się w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 21.

§ 4. Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem:

„Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie

ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew”

§ 5. Celem działalności zespołu jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz obsługi finansowej szkół, placówek oświatowych, żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

§ 6. Do zadań Zespołu, w szczególności należy:

1) uzgadnianie, opiniowanie jednostkowych planów budżetowych,

2) prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych, nadzór nad prawidłowością gospodarowania majątkiem,

4) przygotowanie i organizacja wypłaty wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

5) nadzór nad zgodnością realizowanych wydatków z funduszu płac i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z jednostkowymi planami finansowymi oraz jednostkowymi arkuszami organizacji placówek,

6) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7) opracowywanie materiałów statystycznych i sprawozdawczości.

§ 7. 1. Zespół jest miejską jednostką budżetową pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto Sochaczew i odprowadzającą pobrane dochody do tego budżetu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Sochaczewie.

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach

publicznych.

§ 8. 1. Całokształtem pracy Zespołu kieruje dyrektor, który jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników Zespołu.

2. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew.

§ 9. Szczegółową organizację i zakres działania pracowników Zespołu określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »