| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Do przedstawienia niniejszego sprawozdania obliguje starostę art. 38 ,,b” ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który mówi: ,,Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”

W wykonaniu powyższego przedstawiam, co następuje:

Pierwsze posiedzenie w 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła w dniu 7 lutego 2013 roku, na którym omówione zostały następujące tematy:

1. Stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie płockim za 2012 rok.

2. Ocena realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego na terenie powiatu płockiego w ramach programu ,,Bezpieczne ferie 2013”.

3. Zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2014 rok.

Pierwotnie w porządku dziennym posiedzenia przewidziany był temat związany z zasadami postępowania ze zwierzętami bezpańskimi i dziko żyjącymi. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii został on przeniesiony do omówienia na odrębnym posiedzeniu Komisji w miesiącu marcu.

Stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie płockim w 2012 roku przedstawił, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

Z zaprezentowanych danych wynika, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ulega systematycznej poprawie. To między innymi dzięki podejmowanym inicjatywom, prowadzonym programom profilaktycznym i zapobiegawczym poprawił się stan bezpieczeństwa na drogach powiatu płockiego, mniej zanotowano wypadków drogowych, mniej zginęło ludzi. Niestety na terenach wiejskich dużym problemem jest nadal nietrzeźwość kierujących pojazdami.

W dyskusji członkowie Komisji z dużym uznaniem mówili o działaniach płockiej Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mieszkańcom powiatu naprawdę żyje się bezpieczniej, nie obawiają się o swoje życie i zdrowie.

Zadania związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego zimowego wypoczynku na terenie naszego powiatu, w ramach realizowanego programu ,,Bezpieczne Ferie 2013” przedstawili szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

W wystąpieniach szczegółowo omówili wszystkie działania organizacyjne i techniczne, które miały zagwarantować bezpieczny wypoczynek w czasie wolnym od nauki. Nie zanotowano w tym  czasie zdarzeń i wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. W dużej mierze było to zasługą tego, że wszystkie ośrodki, które prowadziły akcję zimowego wypoczynku były dobrze przygotowane, spełniały wszystkie wymogi pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, epidemiologicznego i technicznego oraz gwarantowały pełne bezpieczeństwo przebywającym w nich osobom.

Zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach przedstawił członkom Komisji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Posłużył się w tym zakresie wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki pożarnicze nie są zobligowane do usuwania pozostałości po kolizjach drogowych, usuwania plam z oleju, itp. Nie są to bowiem czynności należące do działań interwencyjnych służb pożarniczych.

Po szerokiej dyskusji Komisja przyjęła wniosek, aby pod przewodnictwem Wicestarosty zorganizować spotkanie w tej sprawie bezpośrednio zainteresowanych, a więc Komendy Miejskiej PSP oraz przedstawicieli zarządców dróg, celem ustalenia zasad współpracy.

Plan pracy Komisji bezpieczeństwa i Porządku na 2013 rok przedstawił dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 22 marca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którego tematem były sprawy dotyczące zasad postępowania ze zwierzętami bezpańskimi i dziko żyjącymi poszkodowanymi w wyniku kolizji drogowych.

Przedmiotowy temat został omówiony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie, specjalizującego się w tej problematyce.

Sposób postępowania ze zwierzętami bezpańskimi, a w szczególności dziko żyjącymi poszkodowanymi w wyniku kolizji drogowych nie jest precyzyjnie i jednoznacznie określony. Stąd wynikają trudności realizacyjne, a w sytuacjach kryzysowych należy działać  sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dlatego koniecznym staje się opracowanie procedur postępowania.

Komisja powołała zespół, który zajął się opracowaniem takich zasad postępowania ze zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi poszkodowanymi w wyniku kolizji drogowej dla gmin powiatu płockiego.

Trzecie posiedzenie w 2013 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła w dniu 5 czerwca 2013 r. wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Tematem posiedzenia była:

1. Ocena realizacji zadań ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie płockim.

2. Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku letniego na terenie powiatu płockiego w ramach programu ,,Bezpieczne wakacje 2013”

3. Ocena aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płocki.

Posiedzenie rozpoczęło się  od ogłoszenia wyników na etapie powiatowym, XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: ,,Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Zwycięzcom konkursu na etapie powiatowym zostały przekazane gratulacje i wręczone nagrody i wyróżnienia ufundowane poprzez Starostę Płockiego.

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przedstawił informację z realizacji zadań ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie płockim.

Członkowie Komisji z dużym uznaniem wypowiadali się w dyskusji o działaniach PSP w powiecie płockim, o podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach w zakresie popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych, prowadzonych ćwiczeniach wspólnie z jednostkami OSP i realizowanych kontrolach.

Dzięki temu wszystkiemu sukcesywnie poprawia się bezpieczeństwo przeciwpożarowe w naszym powiecie, pożarów jest mniej, mniejsze są także straty materialne z tego tytułu.

Trzecim tematem, jaki był omówiony w tym dniu była Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego letniego wypoczynku na terenie powiatu płockiego w ramach programu ,,Bezpieczne wakacje 2013”.

Informacje o realizacji programu ,,Bezpieczne wakacje 2013” złożyli szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. W swoich wypowiedziach koncentrowali się na działaniach prewencyjnych, organizacyjnych i kulturalno – sportowych mających zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek na terenie powiatu płockiego.

Na zakończenie posiedzenia Komisji dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku przedstawił aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim.

W dyskusji członkowie Komisji wysoko ocenili podejmowane działania inwestycyjne mające na celu odtworzenie wszystkiego tego co zostało zniszczone i uszkodzone w czasie powodzi 2010 r. jak i podejmowanie nowych działań inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo powodziowe w powiecie płockim.

W dniu 4 października 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku . Komisja omówiła następujące tematy:

1. Funkcjonowanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiecie płockim.

2. Stan i prognozy zagrożenia epidemiologicznego na terenie powiatu płockiego.

Temat pierwszy przedstawiła dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, podkreślając podejmowane działania organizacyjne i realizowane zadania inwestycyjne mające wpływ na poprawę obsługi mieszkańców powiatu płockiego.

W dyskusji podkreślono wysokie zaangażowanie kierownictwa WSPRiTS w realizacji przypisanych zadań, dzięki czemu jednostka ta należy do najbardziej prężnych i rozwojowych na obszarze województwa mazowieckiego.

W drugiej części tego punktu kierownik Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku złożył informację dotyczącą funkcjonowania LPR.

Członkowie Komisji w dyskusji podkreślili, że ten sposób ratownictwa, choć drogi, stanowi olbrzymi postęp w niesieniu ludziom pomocy medycznej, szczególnie tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Stan i prognozy zagrożenia epidemiologicznego na terenie powiatu płockiego przedstawił dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku omawiając szczegółowo podejmowane działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego na terenie powiatu płockiego.

Komisja przyjęła informację do aprobującej wiadomości.

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 28 listopada 2013 r.

Tematem posiedzenia było:

1. Ocena realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego ,,Bezpieczny Powiat Płocki na lata 2011 – 2015”.

2. Stan przygotowania służb do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013 – 2014.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu płockiego na 2014 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W pierwszym punkcie obrad szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży złożyli informacje z podejmowanych działań na rzecz realizacji zadań zapisanych w programie ,,Bezpieczny Powiat Płocki”.

Z przedłożonych danych wynika, że założenia Programu są realizowane. Podejmowane są działania i przedsięwzięcia, które wnoszą wiele dobrego i skutecznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu płockiego. Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zmniejsza się ilość zdarzeń pożarowych, bezpiecznie jest w zakresie weterynaryjnym i sanitarno–epidemiologicznym.

W dyskusji poruszano m. in. takie tematy jak nadal nieuregulowana kwestia postępowania ze zwierzętami dziko żyjącymi uczestniczącymi w kolizjach drogowych, znakowanie psów na terenie powiatu, bezpieczeństwo powodziowe, w tym znaczne ograniczenie na 2014 rok środków finansowych na kontynuowanie modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz utrzymania pompowni melioracyjnych.

W tej ostatniej kwestii Komisja przyjęła wniosek, aby skierowane zostało do władz pismo z interwencją.

Zwrócono uwagę, że na poziom bezpieczeństwa w powiecie płockim wpływa w znacznym stopniu profesjonalizm i zgodna współpraca wszystkich służb.

Komisja pozytywnie oceniła wszystkie działania podejmowane przez kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie płockim, czego wyrazem jest zauważalna ogólna ich poprawa.

Stan przygotowania służb do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Poinformował, że sprzęt będący w dyspozycji jednostek jest sprawny, zgromadzone zostały zapasy mieszanki piaskowo – solnej. Jeżeli nie będzie, ekstremalnych warunków pogodowych te zabezpieczenia winny wystarczyć do utrzymania przejezdności dróg powiatowych w okresie zimy.

Projekt budżetu powiatu płockiego na 2014 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zreferowała Skarbnik Powiatu.

W projekcie budżetu uwzględniono środki na budowę i modernizację dróg powiatowych oraz chodników. Poprawi to bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego. Przewidziano też wsparcie Komendy Miejskiej PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Starosta Płocki


Michał Boszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »