| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/142/14 Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm.), art. 96 ust. 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz. 182, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) Rada Gminy w   Wiśniewie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w   zakresie dożywiania w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w   rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Rejniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/142/14
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1   października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej – Dz. U. z   2012 r., poz. 823).  
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150 % kryterium, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  
Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania w   latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wys. 150 % kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz. U. z   2005 r. Nr 267, poz. 2259, z   późn. zm.), który to program był realizowany w   latach 2006 – 2013, obecnie bez kontynuacji.  
Jednakże zgodnie z   art. 96 ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej wydatki na zasiłki i   pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.  
Zgodnie z   ust. 4   przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej.  
Zgodnie z   wskazówkami MPiPS w   zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z   programu na dofinansowanie pomocy w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4   ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych.  
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Rejniak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »