| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Młynarze

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm. )Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie5.945.556,00z tego :

a) bieżące w kwocie4.945.556,00 złw tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie –657.862,00 zł

b) majątkowe w kwocie1.000.000,00 złzgodnie z załącznikiemnr 1do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie5.345.556,00zł z tego :

a) bieżące w kwocie4.845.556,00 złw tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie –657.862,00

b) majątkowe w kwocie500.000,00 złzgodnie z załącznikaminr 2 , nr 2a,do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości600.000,00 złprzeznacza się na spłatę rat            kredytu i pożyczek  zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych  ze        środków UE w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości     11.500,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiemnr 4do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiemnr 5do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwocie 800.000,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 500.000,00 zł.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków          między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku           pracy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych                 bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Jabłonowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

                                          do budżetu Gminy Młynarze na 2014 rok

Planowane na 2014 rok dochody  wynoszą5.945.556,00 złi pochodzą z następujących źródeł:

1.Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie2.024.053,00 zł

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej  1.571.828,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 422.008,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 30.217,00 zł

2. Dotacje  1. 739.962,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami 657.862,00 zł.

-  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 82.100,00 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 1.000.000,00 zł.

Dotacja ta dotyczy przedsięwzięć, które były zakończone w 2013 r. ,gmina posiada podpisana umowę na dotację. W związku ze zmianami związanymi z terminem składania wniosku o płatność dotacja została zaplanowana dopiero w 2014r.

3. Dochody własne w kwocie 2.181.541,00 zł.

z tego:

-    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.187,00 zł

-    udziały we  wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

435.676,00 zł i podatku dochodowym od osób prawnych 8.000,00 zł

-     podatki i opłaty1.569.078,00 zł

-     pozostałe dochody 126.600,00 zł.

Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie5.345.556,00 zł

na sfinansowanie zadań bieżących 4.845.556,00 zł.

-wydatki majątkowe 500.000,00 zł.

W działach:

010Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki  na kwotę 490.000,00 zł w tym na wydatki majątkowe 440.000,00 zł.

Realizacja inwestycji rozpoczętych w 2013 roku:Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc.Ogony, Modzele – 100.000,00 zł. i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączmi w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty – 290.000,00 zł. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarzach – 50.000,00 zł.Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 47.800,00 zł oraz na izby rolnicze  2.200,00 zł.

600Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.790,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 97.300,00 zł i pozostała działalność na zakup materiałów, różne opłaty i składki – 2.490,00 zł.

Wydatki inwestycyjne naModernizację drogi gminnej- 60.000,00 zł.

700Gospodarka gruntami i nieruchomościami  zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52.641,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

710Działalność usługowa – wydatki bieżące 34.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne 3.000,00 zł i pozostałą działalność  na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750Administracja Publiczna  zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 968.882,00zł,w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 719.181,00 zł(w tym prowizja dla sołtysów 6.000,00 zł, umowy zlecenia 24.000,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 33.598,00 zł , pozostała działalność 18.901,00zł w tym diety dla sołtysów 16.050,00 zł.

Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 27.702,00 zł - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców( zadania zlecone).

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące – 81.661,00 zł.

OSP 81.461,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.760,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

757Obsługa długu publicznego -17.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r. i kredytu, który ma być uzyskany w 2013 r.

758Różne rozliczenia- 24.500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 7.000,00zł, rezerwy ogólne 6.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.500,00 zł.

801Oświata i wychowanie  - 2.193.054,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze       ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.588.600,00 zł.)

tj. Szkoła Podstawowa – 1.084.503,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 824.450,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” – 154.029,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.350,00zł.

Przedszkole – 126.238,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112.900,00 zł.

Gimnazjum – 691.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 488.900,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 106.484,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.000,00 zł.

851Ochrona zdrowia  29.000,00 zł są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 7 110,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 21 890,00 zł.

852Pomoc społeczna zaplanowano kwotę  874.516,00 zł, w tym zadania zlecone 629.500,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.790,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność 1.000,00 zł.

854Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 18.000,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie  na kwotę  2.000,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów 16.000,00 zł.

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 223.000,00 zł są to wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 131.000,00 zł, Oczyszczanie miast i wsi- 3.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 84.000,00 zł.

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145.100,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105.100,00 zł i dotacja celowa dla Kościoła parafialnego w Sieluniu (zabytek)

w kwocie 40.000,00 zł.

926Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 5.850,00 zł w tym na zakup materiałów 4.950,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Rozchody w 2014 są planowane w kwocie 600.000,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w kwocie 50.000,00 zł i 550.000,00 zł kredytu zaciągniętego w 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »