| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/301/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, które stanowiązałącznik nr 1 do niniejszejuchwały.

2. Wprowadza się wzór wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiącyzałącznik nr 2 do uchwały.

3. Wprowadza się wzór karty oceny wniosku stanowiącyzałącznik nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się wzór zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia stanowiącyzałącznik nr 4 do uchwały.

5. Wprowadza się wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia stanowiącyzałącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane będzie tylko dla inwestycji zrealizowanych w miejscowościach, w których nie jest planowana budowa kanalizacji, lub budowa jest na tyle odległa w czasie, że inwestycja ta zostanie w 100% zamortyzowana, tzn: Żuków, Brzóze, Borek Miński Dłużka, Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Józefów, Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Grębiszew, Chochół, Tartak, Gliniak, Prusy, Cielechowizna, Huta Mińska, Iłówiec, Grabina, Marianka, Mikanów, Zakole – Wiktorowo, Barcząca w części położonej po południowej stronie linii kolejowej PKP, Chmielew, Stare Zakole w części położonej po południowej stronie linii kolejowej PKP oraz Budy Barcząckie w części po południowej stronie linii kolejowej PKP

2. Dopuszcza się udzielenie dofinansowania w innych miejscowościach niż wymienione w §2 ust.1 (np. w takich miejscowościach gdzie planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w najbliższym czasie), pod warunkiem, iż zabudowania są na tyle oddalone od głównych sieci kanalizacyjnych, że wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków staje się korzystne pod względem ekonomicznym. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie po wcześniejszym wystąpieniu z oficjalnym zapytaniem przez Wnioskodawcę.

3. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione za zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń zgodnych z normą: PN - EN 12566-1+A1:2009 PN - EN 12566-3+A1:2009.

4. Określa się wysokość dofinansowania wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w zależności od wydajności urządzenia:

a. o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a w wysokości 2 000 zł,

b. o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b w wysokości 4 000 zł,

c. o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a w wysokości 3 375 zł,

d. o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b w wysokości 5 000 zł.

5. W przypadku realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie z funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest bezwarunkowo likwidacja tego zbiornika.

§ 3. Dofinansowanie o którym mowa w § 2 może być udzielane:

1. Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom,

2. Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane będą do 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Komisję stałą do oceny wniosków powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 6. Uchyla się uchwałę nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki


Urszula Grażyna Kraszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »