| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm. 1)   )  

Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§   1.   W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zwiększa się plan dochodów budżetowych o   kwotę   1 902   778 zł   irównocześnie zmniejsza się o   kwotę   651   799 zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały,  

2)   zwiększa się plan wydatków budżetowych o   kwotę   8   242 077 zł   i równocześnie zmniejsza się o   kwotę   3 784 931 zł,   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały.  

§   2.   Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi:  

1)   po stronie dochodów kwotę                 59 005 689 zł   , z   tego:  

-   dochody bieżące kwota 47   496 432 zł,  

-   dochody majątkowe kwota 11   509   257 zł.  

2)   po stronie wydatków kwotę                 68   816 444 zł,   z tego:  

-   wydatki bieżące kwota 42   970 946 zł,  

-   wydatki majątkowe kwota 25   845 498 zł.  

§   3.   1.   Wydatki majątkowe zwiększa sie łącznie o   kwotę 4   172 341 zł.  

2.   Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę 25   845 498 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   4.   1.   Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z   jednostkami samorządu terytorialnego o   kwotę 1   350   000 zł, zgodniez załącznikiem Nr 1a do uchwały.  

2.   Plan dochodów na 2012 rok po zmianach na zadania o   których mowa w   ust. 1   – wynosi kwotę 5   855 341 zł.  

3.   Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
z jednostkami samorządu terytorialnego o   kwotę 4   737   975 zł i   równocześnie zmniejsza się o   kwotę 44   293 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2a do uchwały.  

4.   Plan wydatków na 2012 rok po zmianach na zadania o   których mowa w   ust. 3   wynosi  
- kwotę 8   834 131 zł.  

§   5.   1.   Zwiększa się plan dotacji udzielanych z   budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym  
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o   kwotę 173   682 zł.  

2.   Plan dotacji, o   których mowa w   ust. 1   po zmianach wynosi kwotę 3   205   312 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 6   do uchwały.  

§   6.   1.   Ustala się deficyt budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012r. w   wysokości   9   810 755 zł,   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

-   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych – w   kwocie 3   206   167 zł,  

-   kredytu, który zostanie zaciągnięty w   banku krajowym – w   kwocie 6   604   588 zł,  

2.   Przychody budżetu Powiatu na 2012 r. po zmianach wynoszą - kwotę   12   756 755 zł  
i pochodzić będą z:  

a)   kredytu bankowego – w   kwocie 9   550 588 zł,  

b)   wolnych środków, wynikających z   rozliczeń z   lat ubiegłych – w   kwocie 3   206   167 zł,  
natomiast rozchody budżetu nie ulegają zmianie i   wynoszą - kwotę   2   946 000 zł  
i przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do uchwały.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Ostrołęce.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Stefan   Prusik

 

 

 

1)   Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 167, poz. 1759, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 92, poz. 753 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)zawartych z   jednostkami samorządu terytorialnego  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Zwiekszenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z   jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w   2012 r. - po zmianach  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i   rozchody budżetu na 2012 r. - po zmianach  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielane w   2012 r. z   budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i   niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »