| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Domanice

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r , poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Domanice Niepublicznych Przedszkoli.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

§ 2. 1. Dla Niepublicznego Przedszkola przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Domanice w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pomniejszonych o opłaty za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu w części oświatowej  subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Domanice.

2. W przypadku  braku  na  terenie  Gminy  Domanice  przedszkola  publicznego  podstawą obliczenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego określone w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Niepubliczne Przedszkole, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Domanice w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Domanice. W przypadku, gdy kwota dotacji przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Domanice jest niższa niż kwota dotacji ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 1, wówczas na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje tylko dotacja w wysokości ustalonej
w sposób określony w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Organ prowadzący przedszkole, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie wniosek
o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Domanice do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowiZałącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest od następnego roku budżetowego w dwunastu częściach.

2. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia miesiąca informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień miesiąca.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowiZałącznik Nr 2do niniejszej uchwały.

4. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2
i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy przedszkola wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 5. Część dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest w terminie  do dnia 15 grudnia.

5. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa
w ust. 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej  podstawą do naliczenia dotacji.

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowiZałącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Sprawdzenie poprawności naliczenia dotacji za poprzedni rok budżetowy przez Gminę Domanice dokonywane jest przez Wójta Gminy Domanice w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.

2. Niedopłacona kwota dotacji Niepublicznemu Przedszkolu należna za poprzedni rok budżetowy przekazana zostanie przez Gminę Domanice na rachunek bankowy dotowanego podmiotu w terminie do dnia 31 marca następnego roku budżetowego po roku udzielenia dotacji.

3. Nadpłacona kwota dotacji Niepublicznemu Przedszkolu za poprzedni rok budżetowy przekazana będzie przez podmiot dotowany na rachunek bankowy Urzędu Gminu Domanice w terminie do dnia 31 marca następnego roku budżetowego po roku, w którym udzielono dotacji.

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji. Upoważnieni przez Wójta Gminy Domanice pracownicy Urzędu Gminy w Domanicach mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania przyznanych dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w § 7 ust. 1 będzie odbywać się w siedzibie dotowanego przedszkola.

3. Przeprowadzenie kontroli odbywa się po uprzednim powiadomieniu dotowanego przedszkola, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem kontroli. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolującego pracownika Urzędu Gminy oraz osobę uprawnioną ze strony dotowanego przedszkola.

4. Zakres kontroli może dotyczyć dokumentacji organizacyjnej, finansowej,
a w szczególności zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych
w informacjach o aktualnej liczbie dzieci, oraz rozliczeniu rocznym.

5. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanego przedszkola, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli w siedzibie dotowanego przedszkola.

6. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Domanice wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami do  budżetu Gminy Domanice w trybie ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice dla Niepublicznego Przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania zmieniona Uchwałą Nr XXI/141/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013 roku oraz traci moc Uchwała Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/200/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/200/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/200/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik3.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »