| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.456.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w Piasecznie

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   , uchwala co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w   Piasecznie z   dnia 20 listopada 2013 r. w   sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w   Piasecznie, z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj.: art. 403 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r. poz. 1232 z   późn. zm.).  

§   2.   Od niniejszej uchwały służy Miastu Piaseczno prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 27 listopada 2013 r. do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr 1186/XL/2013 Rady Miejskiej w   Piasecznie z   dnia 20 listopada 2013 r. w   sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w   Piasecznie. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 4   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło:  

W § 1   uchwały Rada postanowiła cyt.: „Określa się zasady udzielania dotacji celowej z   budżetu gminy osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji w   Piasecznie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały…”.  

Z załącznika do badanej uchwały wynika, że Rada Miejska w   Piasecznie postanowiła udzielić dofinansowania osobom fizycznym, którzy zmienili system ogrzewania mieszkań, poprzez likwidację „tradycyjnych pieców węglowych oraz kotłów c.o. starej generacji i   zainstalowanie ogrzewania proekologicznego …”. Rada postanowiła udzielić dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych i   urządzeń grzewczych elektrycznych. W   pkt V załącznika do badanej uchwały Rada określiła „Sposób kontroli wykonania zadania”.  

W tym stanie faktycznym Kolegium zważyło:  

Określenie przez Radę Miejską w   Piasecznie kręgu podmiotów (osób fizycznych) uprawnionych do otrzymania dotacji jest sprzeczne z   katalogiem podmiotów określonym w   art. 403 ust. 4   cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, cyt.: „Finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, o   którym mowa w   ust. 1   i 2   może polegać na udzieleniu dotacji celowej w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych z   budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:  

1)   podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w   szczególności:  

a)   osób fizycznych,  

b)   wspólnot mieszkaniowych,  

c)   osób prawnych,  

d)   przedsiębiorców;  

2)   jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi”.  

Rada Miejska w   Piasecznie przedmiotową uchwałą ograniczyła zatem krąg podmiotów uprawnionych z   mocy ustawy do ubiegania się o   dotację z   zakresu ochrony środowiska.  

Ponadto Rada wykroczyła poza kompetencje określone w   art. 403 ust. 5   ustawy Prawo ochrony środowiska, w   myśl którego „Zasady udzielania dotacji celowej, o   której mowa w   ust. 4, obejmujące w   szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w   drodze uchwały”. Zatem Rada nie jest uprawniona do modyfikowania ustawowo określonego kręgu podmiotów mogących ubiegać się o   dotację na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska ani nie jest uprawniona do określania sposobu kontroli wykonania zadania. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż zgodnie z   zasadą demokratycznego państwa prawnego, organy władzy publicznej winny działać w   granicach i   na podstawie prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy, w   tym także rady gminy, musi mieć oparcie w   obowiązującym prawie. Zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w   sposób ścisły, literalny, nie zaś rozszerzająco.  

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Tarnowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »