| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/356/201 Rady Gminy Czosnów

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013.594 –j.t. / , art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2013 r. poz. 827/ - Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się określony w załączniku do niniejszej uchwały tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów przez inne niż Gmina Czosnów osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Czosnów Nr XXXI/311/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Czosnów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Bielecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/356/201
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 marca 2014 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów przez inne niż Gmina Czosnów osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 1. Dotacje z budżetu gminy Czosnów udzielane są dla:

1. przedszkoli niepublicznych - na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy , z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,

2. innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w gminnych przedszkolach pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na każdego ucznia niepełnosprawnego objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,

3. niepublicznego przedszkola, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 2. Udzielenie dotacji w danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole /inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do trybu.

§ 3. 1. Dotacja dla przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie składanych przez te jednostki wniosków, o których mowa w § 2.

2. W przypadku , kiedy przedszkole funkcjonuje w ramach zespołu szkół, jego wydatki bieżące stanowiące podstawę wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych/innych form wychowania przedszkolnego, nie dotyczące bezpośrednio przedszkola, ustala się w następujący sposób:

1) wydatki na ogrzewanie pomieszczeń wskaźnikiem kubaturowym, stanowiącym iloraz kubatury pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole i kubatury ogólnej budynku,

2) wydatki na zakup energii, środków czystości, wynagrodzenie rzemieślnika - wskaźnikiem powierzchniowym , stanowiącym iloraz powierzchni pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole i powierzchni ogólnej budynku,

3) wydatki na wynagrodzenia dyrektora i sekretarza szkoły, wskaźnikiem, wynoszącym 0,22 wynikającym z podziału czasu pracy dyrektora pomiędzy szkołę podstawowa i przedszkole ustalonego przez organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem,

4) pozostałe wydatki wskaźnikiem osobowym, stanowiącym iloraz liczy uczniów przedszkola i uczniów zespołu ogółem,

3. Obliczenia stawki dotacji na dany rok budżetowy dokonuje główny księgowy zespołu szkół w skład, którego wchodzi przedszkole na podstawie planu finansowego zespołu i przekazuje wyniki obliczenia Wójtowi Gminy.

4. Wójt lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyliczenia kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w oparciu o wyliczoną stawkę, o której mowa w ust.3 i wniosek przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, a następnie powiadamia o stawce dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole/inne formy wychowania przedszkolnego.

5. Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.1, przekazywana jest od następnego roku budżetowego w 12 częściach, poczynając od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 4. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez Gminę Czosnów dokonywane jest przez Wójta Gminy w terminie do 28 lutego roku następnego w oparciu o informacje składane zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie oraz o wydatki bieżące faktycznie poniesione przez gminę na funkcjonowanie przedszkola. Na podstawie wydatków faktycznie zrealizowanych ustala się stawkę dotacji , w sposób określony w § 1. Kwotę dotacji na każdy miesiąc ustala się na podstawie stawki wyliczonej na podstawie faktycznie zrealizowanych wydatków bieżących, a następnie dokonuje się porównania dotacji przekazanej i należnej w każdym miesiącu i ustala kwotę do zapłaty lub do zwrotu.

2. O wynikach rozliczenia powiadamia się osobę prowadząca niepubliczne przedszkole / inne formy wychowania przedszkolnego. W przypadku obowiązku zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkole/ inne formy wychowania przedszkolnego:

- określa się termin zwrotu dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wyliczona zgodnie z ust.1, nie dłuższy niż 15 dni od daty otrzymania wyników rozliczenia dotacji,

- dopłaca się dotację w terminie 14 dni od daty sporządzenia rozliczenia dotacji.

3. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Czosnów możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych, jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w art.252 ustawy o finansach publicznych, jeśli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa do organu dotującego do 20 dnia danego miesiąca, a w grudniu do 5 grudnia, informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu , z zastrzeżeniem ust.3.

2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji oświatowej przez Gminę na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki, począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

3. Osoba prowadząca składa rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 10 stycznia następnego roku według wzoru , stanowiącego załącznik nr 3.

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki, prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną, a także terminów rozliczania dotacji, sposobu dokumentowania i rozliczania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1, obejmuje :

1) sprawdzenie zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach rocznych dotacji na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art.90 ust.3d ustawy o systemie oświaty na podstawie dokumentacji finansowo- księgowej,

3. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej kontrolującymi, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli, wydanego przez Wójta Gminy.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, organ dotujący zawiadamia podmiot kontrolowany telefonicznie lub pisemnie nie później niż dwa dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w pomiocie podlegającym kontroli, w dniach i w godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym podmiocie oraz w obecności pracowników tego podmiotu.

6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w miejscu kontroli, podmiot kontrolowany zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust.5 w terminie uzgodnionym z kontrolującym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący mają prawo do:

1) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

2) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;

3) żądania sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów w wyznaczonych przez kontrolujących terminach,

4) prawo wstępu na teren kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

8. Osoba prowadząca kontrolowaną jednostkę zobowiązana jest do zapewnienia kontrolerom warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem w kontrolowanej jednostce.

9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane w czasie kontroli, stanowiące podstawę rozliczenia dotacji zostają opatrzone adnotacją „przyjęto do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy Czosnów w roku ……. w kwocie ………”,

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i upoważnieni przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Protokół kontroli powinien zawierać :

1) nazwę kontrolowanego podmiotu i adres w pełnym brzmieniu,

2) wskazanie osoby prowadzącej przedszkole/inne formy wychowania przedszkolnego,

3) Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrole,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości ,

9) opis dokumentacji dotyczącej przedstawionych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowana jednostkę

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawicieli kontrolowanego.

§ 8. 1. Kontrolowanemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu podmiotowi.

5. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, to protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyny braku podpisu podmiotu kontrolowanego.

6. Po zakończeniu kontroli Wójt Gminy przekazuje podmiotowi kontrolowanemu protokół z kontroli.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/356/201
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Trybu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/356/201
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Trybu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/356/201
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Trybu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »