| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/208/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) - Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieczfnia Kościelna , w celu realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, polegających na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także zapewnienie lokali socjalnych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, oznacza to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150).

§ 3. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wieczfnia Kościelna tworzą lokale określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2. W skład mieszkaniowego zasobu wchodzą następujące rodzaje lokali: mieszkalne i socjalne określone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy.

3. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód obliczony według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.).

4. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowane są osobom posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Umowy najmu zawiera się  na czas nieoznaczony za wyjątkiem umów zawieranych na wynajem lokali socjalnych i lokali związanych ze stosunkiem pracy.

§ 4. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony przysługuje osobom zamieszkującym na terenie Gminy, które:

1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

2) nie mają tytułu prawnego do lokalu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmują lokal, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego wynosi  mniej niż 5 m² a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej niż 10 m² oraz średni  miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

4) które pozostały w lokalu po ustaniu stosunku najmu, a mieszkały w tym lokalu z byłym najemcą i prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 3 lat i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,

5) które posiadając tytuł prawny do lokalu wystąpiły na piśmie o wzajemną zamianę lokali, po uprzednim uzyskaniu zgody na zawarcie umów najmu od dysponenta tych lokali,

6) warunki wymienione w pkt 2- 4 muszą być spełnione łącznie.

§ 5. 1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy, przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy przysługuje osobom, które pracują lub podejmą zatrudnienie na terenie gminy na stanowiskach, o których obsadę gmina zabiega.

2. Jeśli lokal nie zostanie wykorzystany na cele określone w ust. 1, o oddaniu lokalu w najem nie mający związku ze stosunkiem pracy decyduje Wójt Gminy.

§ 6. 1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Wieczfnia kościelna przysługuje osobom, które:

- utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy i pożaru;

- nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

2. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby, pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania dochód nie przekracza   50% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i nie przekracza   75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, ustalony w sposób jak do celów ustalania uprawnień do dodatki mieszkaniowego.

§ 7. 1. Wnioski osób o najem lokalu rozpatruje Wójt Gminy.

2. O sposobie załatwienia wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy na okres 14 dni, celem zapewnienia społecznej kontroli tych spraw.

3. Odnośnie spraw, do których zostały zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi, zawarcie  umów najmu może nastąpić po rozpatrzeniu zasadności uwag i zastrzeżeń.

§ 8. Lokale mieszkalne należące do zasobów gminy o powierzchni powyżej 80 m² oddawane są w najem na zasadach określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż Tadeusz Sieński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/208/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Podjęta uchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy    obowiązywała w latach 2008 - 2013 r.  Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150) , upłynął pięcioletni okres obowiązywania programu.

Projekt uchwały dotyczy następnego okresu programowania na lata 2014- 2020.

Przewodniczący Rady


inż Tadeusz Sieński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »