| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XXXIV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21 576 263,81 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie : 15 959 620,81 zł

2. dochody majątkowe w kwocie : 5 616 643,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 21 006 263,81 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie : 15 559 628,00zł

2. wydatki majątkowe w kwocie : 5 446 635,81 zł zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 570 000,00 która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych

a) pożyczek i kredytów – 70 000,00 zł

b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 53 578 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 36 422 zł w tym na: rezerwę kryzysową w wysokości 36 422 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla Samorzadowych instytucji kultury:

a) Biblioteka Samorządowa

b) Centrum Kultury " Wisła"

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 172 352 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 172 352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,

4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Maryś Mieszkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 255/XXXIV/2013
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »