| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L.533.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zwany dalej regulaminem, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr LXV/598/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz uchwała nr LXIX/643/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/598/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.533.2014
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 5 marca 2014 r.

Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania

§ 1. Podstawa obliczania dotacji

1. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, wymienionym w § 1 uchwały oraz placówkom oświatowym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brwinów na dany rok budżetowy.

2. Przedszkolom oraz punktom przedszkolnym publicznym, wymienionym w § 1 uchwały, przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości 100% ustalonych w budżecie Gminy Brwinów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brwinów w przeliczeniu na jedno dziecko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brwinów na dany rok budżetowy.

3. Przedszkolom niepublicznym, wymienionym w § 1 uchwały, przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Brwinów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brwinów w przeliczeniu na jedno dziecko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brwinów na dany rok budżetowy.

4. Punktom przedszkolnym niepublicznym, wymienionym w § 1 uchwały, przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy Brwinów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brwinów w przeliczeniu na jedno dziecko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brwinów na dany rok budżetowy.

5. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Gminy Brwinów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brwinów, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom wymienionym w § 1 uchwały, którym dotację ustala się według tych wydatków – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

6. Do czasu otrzymania przez Gminę Brwinów z MEN metryczki subwencji oświatowej  na dany rok budżetowy, dotację nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu przez Gminę Brwinów z MEN metryczki na bieżący rok budżetowy, nastąpi rozliczenie dotychczas udzielonej  dotacji.

7. W przypadku przekazania kwoty dotacji w wysokości niższej niż należna na bieżący rok, kwota niedopłaty zostanie przekazana wraz z dotacją za kolejny miesiąc.

8. W przypadku przekazania kwoty dotacji w wysokości wyższej od należnej na bieżący rok, nadpłata zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji

1. Dotacji udziela się na okres jednego roku, pod warunkiem złożenia przez organ prowadzący placówkę wymienioną w § 1 uchwały, wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przekazywanie dotacji

1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku budżetowego, następującego po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, na wskazany we wniosku rachunek bankowy, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia.

2. Miesięczna kwota dotacji wypłacana jest na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki wymienionej w § 1 uchwały, w danym miesiącu.

3. Podstawą przekazania dotacji za miesiąc lipiec i sierpień jest informacja o liczbie uczniów podana za miesiąc czerwiec danego roku.

4. Obliczenia kwoty dotacji na dany miesiąc dokonuje się w oparciu o informację miesięczną o liczbie dzieci uczęszczających na pierwszy dzień każdego miesiąca, składaną do 10 dnia każdego miesiąca przez organ prowadzący placówkę wymienioną w § 1 uchwały, do Urzędu Gminy Brwinów, mnożąc kwotę dotacji na 1 dziecko (ucznia), przewidzianą na dany rok budżetowy, przez rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu.

5. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

6. W przypadku, gdy do placówki wymienionej w § 1 uchwały, zostało przyjęte dziecko spoza gminy, do informacji, o której mowa w ust. 4, należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, potwierdzające miejsce zamieszkania.

7. Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Rozliczenie wykorzystania dotacji

1. Organ prowadzący placówkę wymienioną w § 1 uchwały, sporządza i składa Burmistrzowi Gminy Brwinów roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji podmiotowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Organ prowadzący placówkę wymienioną w § 1 uchwały, obowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach udzielonej dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

4. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty sfinansowane środkami z dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) powinny zawierać następujący opis: „Kwotę ...............(należy podać wartość) sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Brwinów”.

5. W rozliczeniu uwzględnia się wyłącznie dokumenty finansowe z roku budżetowego, którego dotyczy udzielona dotacja.

6. W przypadku, gdy placówka wymieniona w § 1 uchwały, skończy swoją działalność, rozliczenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 5. Kontrola wykorzystania dotacji

1. Burmistrz Gminy Brwinów kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej placówkom wymienionym w § 1 uchwały.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli w imieniu Burmistrza Gminy Brwinów mają prawo wstępu do szkół,  przedszkoli lub punktów przedszkolnych wymienionych w § 1 uchwały oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych dzieci (uczniów) uczęszczających do wyżej wymienionych placówek.

3. Kontroli podlega w szczególności zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez organ prowadzący placówkę, na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały oraz fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

4. Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub gdy została wykorzystana na cele inne niż wymienione w art. 90 ust. 3d lub art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

5. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji, następuje w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 5 ust. 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.533.2014
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 5 marca 2014 r.

………………………………………………………

pieczątka szkoły,  przedszkola, punktu przedszkolnego                            Brwinów, dn. ………………..

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK …………….

 1. Nazwa placówki:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Adres placówki:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Regon:

……………………………………………………………….

 1. Dane organu prowadzącego placówkę:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Rachunek bankowy do przekazywania dotacji:

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Planowana liczba dzieci w placówce w ………………………. roku

 1. Organ prowadzący placówkę zobowiązuje się do składania comiesięcznej informacji o liczbie dzieci (uczniów) w placówce oraz przeznaczania dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności placówki.

                                                                                    …………………………………………………….

                                                                                    pieczątka i podpis osoby prowadzącej placówkę


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.533.2014
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 5 marca 2014 r.

……………………………………………………..

pieczątka szkoły, przedszkola, punktu przedszkolnego                            Brwinów, dn. ………………..

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie dzieci (uczniów) w placówce wg stanu na pierwszy dzień miesiąca

 1. Pełna nazwa i adres placówki:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 1. Informacja za miesiąc: ………………………………………………………………….

 1. Ogólna liczba dzieci (uczniów) w placówce: ……………..

              *(w załączeniu imienny wykaz dzieci (uczniów) wraz z adresem zamieszkania i datą urodzenia)

 1. Ogólna liczba dzieci (uczniów) spoza Gminy Brwinów: ………………………………

 1. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                      pieczątka i podpis organu prowadzącego placówkę


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.533.2014
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 5 marca 2014 r.

………………………………………………………….

pieczątka szkoły, przedszkola, punktu przedszkolnego                            Brwinów, dn. ……………..

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

otrzymanej w okresie: od ………………….……… do …………………………….

 1. Nazwa placówki:

              …………………………………………………………………………………………………

 1. Adres placówki:

              …………………………………………………………………………………………………

 1. Regon: …………………………………………………………….

 1. Dane organu prowadzącego placówkę:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kwota dotacji otrzymanej łącznie: ...............................................................................................

 1. Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji:

Wynagrodzenia brutto nauczycieli ………………………………………………………………….

Wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników …………………………………………………

Opłaty za media ……………………………………………………………………………………...

Zakup materiałów i wyposażenia ……………………………………………………………………

Zakup pomocy dydaktycznych ………………………………………………………………………

Wynajem pomieszczeń ………………………………………………………………………………

Inne ………………………………………………………………………………………………….

 1. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                    ……………………………………………………….

                                                                                    pieczątka i podpis organu prowadzącego placówkę


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L.533.2014
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 5 marca 2014 r.

OŚWIADCZENIE

                                                        .................................................

                                                                                                                                            (miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a)

.................................................................................................................................................

jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:

.................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) stały adres zameldowania*) mojego dziecka to:

.................................................................................................................................................

2) miejscem zamieszkania**) mojego dziecka jest:

.................................................................................................................................................

                                                                                                  ....................................................................

                                                                                                                (podpis składającego oświadczenie)

*) – adres wynikający z ewidencji ludności

**) – miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »