| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/319/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka, udostępnianie operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Stawki opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała  Rady Gminy Ostrów Mazowiecka nr XXII/249/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                            

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/319/14
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Lp./
nr przystanku

Rodzaj przystanku

Lokalizacja

Uwagi
Numery dróg
( działki)

Droga/Ulica

Miejscowość

1

przystanek- zatoczka

droga gminna

Nowa Grabonica

260632W (163)

2

wiata przystankowa

droga gminna

Guty Bujno

260621W (550)

3

wiata przystankowa

droga gminna

Kalinowo

260636W(163)

4

wiata przystankowa-zatoczka

droga gminna

Komorowo

260655W (662)

5

wiata przystankowa-zatoczka

droga gminna

Komorowo

260655W (662)

6

wiata przystankowa-zatoczka

droga gminna

Komorowo

260655W (662)

7

przystanek

droga gminna

Komorowo

260655W (662)

8

przystanek-zatoczka

droga gminna

Komorowo

260655W (662)

9

wiata przystankowa

droga gminna

Koziki

260642W (552)

10

wiata przystankowa

droga gminna

Koziki- Majdan

260660W (307)

11

wiata przystankowa

droga gminna

Kuskowizna

260630W (1079)

12

wiata przystankowa

droga gminna

Nowe Lubiejewo

260649W (123)

13

wiata przystankowa

droga gminna

Stare Lubiejewo

260650W (404)

14

wiata przystankowa

droga gminna

Nieskórz

2606344W (255)

15

wiata przystankowa

droga gminna

Nowa Osuchowa

260635W (305)

16

wiata przystankowa

droga gminna

Pałapus

260637W (163)

17

wiata przystankowa

droga gminna

Pólki

260642W (175)

18

wiata przystankowa

droga gminna

Pólki

260642W (175)

19

wiata przystankowa

droga gminna

Pólki

260642W (175)

20

przystanek

droga gminna

Rogóźnia

260643W (132)

21

wiata przystankowa

droga gminna

Smolechy

260626W (86/1)

22

wiata przystankowa

droga gminna

Smolechy

260626W (86/1)

23

przystanek

droga gminna

Wiśniewo

260604W (427)

24

wiata przystankowa

droga gminna

Wiśniewo

260604W (257/1)

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/319/14
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób
w krajowym transporcie drogowym.

§ 1.

Warunki korzystania z przystanków.

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub  przewoźnikiem, a Gminą Ostrów Mazowiecka.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do naliczania opłaty za korzystanie z przystanków.

§ 2.

Zasady korzystania z przystanków.

1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym    zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

2. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków Transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczanie tablic z rozkładem jazdy oraz jej utrzymywanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika)

5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Ostrów Mazowiecka.

6. Zabrania się umieszczania na przystankach bez zgody Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.

7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) powiadomienia zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta;

2) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/319/14
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2014 r.

Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

§ 1.

1. Ustala się opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie  Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

2. Opłatę o której mowa w ust. 1 nalicza się z góry za dany miesiąc kalendarzowy, a w przypadku gdy liczba zatrzymań nie przekracza 200 w miesiącu, opłatę nalicza się co kwartał z góry.

3. Miesięcznie lub kwartalnie opłaty, o których  mowa w ust. 2, wyliczane są jako kwota ryczałtowa odpowiadająca iloczynowi liczby zatrzymań, według planowanego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu lub kwartalne oraz stawki, o której mowa w ust. 1.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »