| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.474.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 23.175.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach dotyczącego zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2014 r

Na podstawie art.91 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 ze zmian.) oraz art. 11 ust.1 pkt. 5   i art. 18 ust.1 pkt. 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z   2012r. poz.1113) -   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr 23.175.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z   dnia 8   listopada 2013r. w   sprawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w   Kozienicach dotyczącego zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   2014 r. z   powodu istotnego naruszenia art. 7   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z   dnia 2   kwietnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 78, poz.483) w   związku z   art. 18 ust.2 pkt. 8), pkt 15) i   art.40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2013r., poz. 594 z   późn. m.), art.5, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. nr 95, poz.613 z   późn. zm.), art.13 § 1   pkt 1) ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2012, poz. 749), art. 223 § 1   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2013 r., poz.267 z   późn. zm.) oraz braku podstawy prawnej do jej podjęcia.  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Grabów n/Pilicą skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2013 roku została przekazana z   Oddziału Prawnego i   doręczona Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Uchwała Nr 23.175.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z   dnia 8   listopada 2013r. w   sprawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w   Kozienicach dotyczącego zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   2014 r. Stosownie do art.11 ust.1 pkt 5   ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w   Warszawie jest właściwa rzeczowo do zbadania zgodności z   prawem w/w uchwały.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, że:  

-   W podstawie prawnej uchwały przywołany został przepis art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym w   związku z   art.223 § 1   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego;  

-   W § 1   uchwały Rada Gminy postanowiła, iż ,,Nie uwzględnia się wniosku Komendy Powiatowej Policji w   Kozienicach o   zwolnienie z   podatku od nieruchomości w   2014 r. budynków i   gruntów zajętych przez Posterunek Policji w   Grabowie nad Pilicą, wykorzystywanych do ochrony bezpieczeństwa oraz porządku publicznego”;  

-   Zgodnie z   treścią §2 uchwały argumenty decydujące o   zajętym stanowisku w   sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały;  

-   W §3 uchwały Rada Gminy zobowiązała Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawczy o   sposobie załatwienia wniosku;  

-   W §4 uchwały postanowiono, iż ,,Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia”.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie zważyło, co następuje:  

W badanej sprawie Komenda Powiatowa Policji w   Kozienicach zwróciła się do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z   prośbą o   zwolnienie z   podatku od nieruchomości w   roku 2014 gruntów i   budynków zajętych przez Posterunek Policji w   Grabowie nad Pilicą.  

Jak wynika z   art.13 §1 pkt 1) ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa organem podatkowym w   gminie rozstrzygającym w   sprawach indywidualnych jest wójt, jako organ pierwszej instancji.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawach podatków i   opłat lokalnych, lecz tylko w   granicach określonych w   odrębnych ustawach. Uprawnienia rady gminy dotyczące możliwości podejmowania uchwał w   przedmiocie podatku od nieruchomości zostały określone w   art.5 oraz art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych. W/w przepisami prawa radzie gminy nadane zostały przez ustawodawcę kompetencje do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uprawnienie do wprowadzania zwolnień przedmiotowych w   tym podatku, innych niż określone w   art.7 ust.1 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. Uchwały rady gminy podejmowane w   ramach tych kompetencji są stosownie do art.40 ustawy o   samorządzie gminnym aktami prawa miejscowego i   mając charakter norm generalnych, nie mogą regulować spraw indywidualnych.  

W myśl przytoczonego w   podstawie prawnej uchwały przepisu art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o   samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w   innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, jednak wskazany w   podstawie prawnej uchwały w   związku z   tym przepisem, przepis art. 223 §1 ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z   którym organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i   inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i   wnioski w   ramach swojej właściwości, odnosi się do skarg i   wniosków w   sprawach indywidualnych, a   więc nie może stanowić podstawy prawnej do podjęcia uchwały przez radę gminy.  

Zasadniczo słuszne jest stanowisko Rady Gminy zawarte w   uzasadnieniu do uchwały, iż nie posiada ona kompetencji do wprowadzania zwolnień podmiotowych i   przedmiotowo – podmiotowych, lecz w   omawianej sprawie dotyczącej wniosku indywidualnego podmiotu jakim jest Komenda Powiatowa Policji w   Kozienicach organem podatkowym właściwym do jego rozpatrzenia i   zawiadomienia wnioskodawcy o   sposobie załatwienia sprawy był Wójt, a   nie Rada Gminy i   jej Przewodniczący.  

Zgodnie z   art. 7   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z   dnia 7   kwietnia 1997r. organy władzy publicznej działają na podstawie i   w granicach prawa.  

Tymczasem na podstawie wskazanych powyżej przepisów, ani też żadnych innych przepisów prawa Rada Gminy w   Grabowie nad Pilicą nie była uprawniona do podjęcia przedmiotowej uchwały.  

W tym stanie faktycznym i   prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Tarnowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »