| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/ROŚ/2014 Starosty Ostrowskiego

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne

zawarte pomiędzy :

- Zbigniewem Kamińskim - Starostą Ostrowskim, zwanym dalej Starostą, a

- Dariuszem Godlewskim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża, zwanym dalej Nadleśniczym.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 2, ust 3, ust 3a i ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 ze zm.) , w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 ze zm. ), ustala się co następuje:

§ 1. Starosta powierza, a Nadleśniczy przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, gminy Małkinia Górna, gminy Szulborze Wielkie i gminy Zaręby Kościelne, o powierzchni ogólnej 1 .789 , 12 ha gruntów leśnych, wynikającej z geodezyjnego wykazu gruntów leśnych i lasów, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., zgodnie ze szczegółowym wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 2. 1. Powierzony nadzór, o którym mowa w § 1, obejmuje prowadzenie następujących spraw:

1) lustracja stanu lasów oraz ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

a) przepisy ustawy o lasach ,

b) decyzje wydane przez Starostę na wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do porozumienia ;

2) opracowanie i przekazanie do podpisu Staroście projektów decyzji administracyjnych wydawanych w I instancji i następczej kontroli wykonania obowiązku, wynikającego z decyzji, w sprawach określonych przez:

a) art. 9 ust. 2 ustawy o lasach, dotyczący ochrony lasów, z wyłączeniem decyzji dotyczących budowy dojazdów pożarowych,

b) art. 13 ust. 1 ustawy o lasach,

c) art. 24 ustawy o lasach;

3) wnioskowanie o wydanie upomnień w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla właścicieli lasów niepaństwowych, w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach, określonych decyzją Starosty Ostrowskiego;

4) wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań i obowiązków określonych w decyzjach Starosty, po uprzednim wystawieniu i doręczeniu upomnień;

5) opiniowanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu przed zatwierdzeniem ich przez Starostę;

6) opiniowanie wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawach zmiany lasu na użytek rolny;

7) cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania oraz prowadzenie rejestru wydanych świadectw legalności pozyskania drewna zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy o lasach i rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U. z 1998 roku, Nr 36, poz. 201 ze zm.) , na podstawie zawiadomienia - wniosku (Załącznik Nr 3 do porozumienia);

2. Przekazywanie projektów decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 następować będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mailto:starostwo@powiatostrowmaz.pl;%20%20wnioskowanie

3. Nadleśniczy może udzielić upoważnienia personalnego do podpisywania dokumentów dotyczących porozumienia pracownikom nadleśnictwa, w szczególności świadectw legalności pozyskania drewna.

§ 3. Decyzje, o których mowa w § 2 pkt 2, Starosta przesyła Nadleśniczemu w formie elektronicznej i papierowej , w celu kontroli ich wykonania.

§ 4. Przy prowadzeniu korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia Nadleśniczy będzie stosował własną pieczęć nagłówkową z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym uprawnionego do załatwienia spraw.

§ 5. 1. Starosta sprawuje kontrolę i ocenia prowadzenie przez Nadleśniczego spraw objętych porozumieniem.

2. Nadleśniczy zobowiązuje się do składania Staroście :

1) raz na kwartał pisemnych informacji o sposobie realizacji porozumienia w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

2) rocznego sprawozdania z realizacji porozumienia w terminie do 20 stycznia 2015 r.

§ 6. Nadleśniczy zapewni :

1) wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia spraw objętych porozumieniem,

2) środki techniczne umożliwiające prowadzenie spraw objętych porozumieniem z wyjątkiem urządzeń do cechowania drewna, oznaczników, które zapewnia Starosta,

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań określony decyzją Starosty Ostrowskiego.

§ 7. 1. Postępowanie administracyjne w sprawach objętych porozumieniem należy prowadzić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez Starostę Ostrowskiego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9. 1. Koszty pełnionego nadzoru ustala się w okresie wymienionym w § 8 ust. 1 w wysokości 1 1 , 20 zł. (słownie: jedenaście złotych 20 /100) w skali roku za 1 ha powierzchni leśnej objętej nadzorem, tj.: za każdy kwartał 2, 80 .

2. Przekazywanie środków finansowych będzie następowało w okresach kwartalnych, po wystawieniu noty księgowej przez Nadleśniczego oraz przedłożeniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 do dnia 20-go następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. Za IV kwartał przekazanie środków finansowych nastąpi do 20 stycznia 2015 r.

3. W przypadku, gdy strony zainteresowne będą dalszą współpracą, to do dnia 15 października br. ustalą stawkę za nadzór na następny rok.

4. Nadleśniczy określi wielkość niezbędnych środków przedkładając Staroście kalkulację kosztów za sprawowany nadzór w roku następnym. Informacja taka zostanie przesłana do Starosty najpóźniej do 30 września każdego roku poprzedzającego rok wykonywania powierzonego nadzoru.

5. Starosta poinformuje Nadleśniczego o wysokości przyznanych środków po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały budżetowej.

6. W terminie do 30 czerwca 2014 r. strony dokonają weryfikacji powierzchni, na której sprawowany jest nadzór, biorąc pod uwagę dokumenty stwierdzające zmianę powierzchni leśnej.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11. Porozumienie sporządza się w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Nadleśniczego, cztery dla Starosty.

§ 12. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PrzyjmującyNadleśniczy Nadleśnictwa Łomża


mgr inż. Dariusz Godlewski

PowierzającyStarosta


mgr Zbigniew Kamiński


Skarbnik Powiatu


mgr Małgorzata Konrad                                           Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/ROŚ/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r.

1) Wykaz gruntów leśnych i lasów na terenie gminy Zaręby Kościelne, według miejscowości jak niżej:
1.Budziszewo–3,61ha
2.Chmielewo–6,86ha
3.Gaczkowo–3,54ha
4.Gąsiorowo–129,39ha
5.Grabowo–11,03ha
6.KępisteBorowe-97,79ha
7.Kietlanka–32,34ha
8. Kosuty – 8,83 ha
9. Nienałty Brewki – 2,40 ha
10. Pętkowo Wielkie – 48,93 ha
11. Pułazie - 26,79 ha
12. Rawy Gaczkowo – 1,32 ha
13. Rostki Daćbogi 41,19 ha
14. Skłody Piotrowice – 2,62 ha
15. Skłody Stachy – 12,45 ha
16. Skłody Średnie – 11,04 ha
17. Świerże Kiełcze – 0,49 ha
18. Świerże Kończany – 16,26 ha
19. Świerże Panki – 1,80 ha
20. Świerże Zielone – 1,79 ha
21. Ścianek Wielki – 113,01 ha
22. Zakrzewo Kopijki – 76,96 ha
23. Zakrzewo Wielkie – 43,85 ha
24. Zaręby Kościelne – 0,61 ha
25. Zaręby Leśne – 13,28 ha
26. Zgleczewo Panieńskie – 16,55 ha
27. Zgleczewo Szlacheckie – 35,73 ha
razem – 748,12 ha

2) Wykaz gruntów leśnych i lasów na terenie gminy Andrzejewo według miejscowości jak niżej:
1. Andrzejewo – 6,48 ha
2. Dąbrowa – 6,52 ha
3. Godlewo Gorzejewo – 1,07 ha
4. Gołębie Leśniewo – 4,09 ha
5. Grodzisk Żołdaki – 1,38 ha
6. Jabłonowo Klacze – 5,40 ha
7. Jasienica Parcele – 1,00 ha
8. Kowalówka – 2,02 ha
9. Króle Duże – 4,98 ha
10. Króle Małe – 0,84 ha
11. Kuleczki Nienałty – 3,35 ha
12. Łętownica Parcele – 9,10 ha
13. Mianowo – 32,51 ha
14. Nowa Ruskołęka – 16,33 ha
15. Olszewo Cechny – 2,45 ha
16. Ołdaki Polonia – 7,09 ha
17. Pęchratka Mała – 6,13 ha
18. Pieńki Sobótki – 4,61 ha
19. Pieńki Wielkie – 4,73 ha
20. Pieńki Żaki – 1,78 ha
21. Przeździecko Dworaki – 15,63 ha
22. Przeździecko Grzymki –51,03 ha
23. Przeździecko Jachy – 72,04 ha
24. Przeździecko Lenarty – 7,00 ha
25. Ruskołęka Parcele – 2,80 ha
26. Ruskołęka Stara – 4,98 ha
27. Załuski Lipniewo – 1,60 ha
28. Zaręby Bolędy - 3,67 ha
29. Zaręby Ciemne – 3,44 ha
30. Zaręby Choromany – 3,15 ha
31. Zaręby Warchoły – 13,35 ha
32. Żelazy Brokowo – 2,41 ha
razem – 302,95 ha

3) Wykaz gruntów leśnych i lasów na terenie gminy Szulborze Wielkie, według miejscowości jak niżej:
1.Gostkowo – 21,11 ha
2. Grędzice – 12,40 ha
3. Helenowo – 1,31 ha
4. Janczewo Sukmanki – 104,74 ha
5. Brulino Lipskie – 3,24 ha
6. Godlewo Gudosze – 0,70 ha
7. Janczewo Wielkie – 29,81 ha
8. Leśniewo – 151, 96 ha
9. Słup – 11,15 ha
10. Słup Kolonia – 7,79 ha
11. Smolewo Parcele – 14,91 ha
12. Smolewo Wieś – 90,37 ha
13. Szulborze Koty – 30,04 ha
14. Szulborze Wielkie – 71,95 ha
15. Świerże Leśniewek – 11,30 ha
16. Uścianek Dębianka – 5,25 ha
17. Zakrzewo Zalesie – 37,10 ha
razem – 605,13 ha

4) Wykaz gruntów leśnych i lasów na terenie gminy Małkinia Górna, według miejscowości jak niżej:
1. Podgórze Gazdy – 78,02 ha
2. Rostki Piotrowice – 54,90ha
razem – 132,92 ha


wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody


Sławomir Doda


    ……………………………………………..                                           Załącznik Nr 2

( Nazwisko i imię)                                                                                  do Porozumienia  Nr 1/ROŚ/2014

……………………………………………                                          z dnia 2 stycznia 2014r.    

(Adres zamieszkania – miejscowość)                                        

……………………………………………

(ulica, numer domu, kod pocztowy , poczta)                             …………………………., dnia ……………..

Telefon kontaktowy …………………….               

                                                                                                 Do

                                                                                                 NADLEŚNICZEGO                                                                       

                                                                                                       NADLEŚNICTWA

                                                                                                       Łomża

WNIOSEK

o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie

niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Proszę o wydanie zezwolenia na dokonanie zabiegu …………………………………………

                                                                                                                    ( określić rodzaj zabiegu)

na działce / działkach* ……………………………………  nr ………………………………            położonej / położonych* na terenie wsi ………………..…………………………………….. Gmina………………………….................... o powierzchni leśnej ……………………… ha.

Prace powyższe zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia ………………………………

Prośbę swą motywuję ( określić konieczność wykonania danego zabiegu)

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny     
( Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.), w tym również za wadliwe wskazanie działki / działek na gruncie, na której / których zamierzam dokonać ww. zabiegu.

* niepotrzebne skreślić                                                                            …………………………………………..

                                                                                                             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Załącznik1.

1. Opłata 10 zł – wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie zabiegów gospodarczych w lesie

( część I ust. 53 załącznik do ustawy o opłacie skarbowej)

2. Wypis z rejestru gruntów, w przypadku braku uproszczonych planów urządzenia lasu.

Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

  1. Ja niżej podpisany/a ………………………………………….. zam. …………………………….. ……………………………………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………… wydanym przez ……………………………………………………………. jako współwłaściciel / współużytkownik* wymienionej / wymienionych* powyżej działek leśnych wyrażam zgodę na dokonanie zabiegu z tych działek przez wnioskodawcę.

Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny  ( Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 ze  zm.), w tym również za wadliwe wskazanie działki na gruncie.

       Potwierdzam własnoręczność podpisu                                           …………………………………….

      Pana/i …………………………………                                  (podpis współwłaściciela / współużytkownika)*

  1. Ja niżej podpisany/a ………..………………………............... zam. …………….……………………….     legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………. wydanym przez ………………………….…jako współwłaściciel / współużytkownik* wymienionej / wymienionych powyżej działek leśnych wyrażam zgodę na dokonanie zabiegu  z tych działek  przez wnioskodawcę.

Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553                 ze zm.),  w tym również za wadliwe wskazanie działki na gruncie.

Potwierdzam własnoręczność podpisu                                    …………………….…………………..                                         Pana/i …………………………………                                    (podpis współwłaściciela/współużytkownika)*

Niepotrzebne skreślić*

Pouczenie:

Jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, wnioskodawca winien do wniosku dołączyć wiarygodną (tj. poświadczenie przez notariusza, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe  lub sołtysa ) pisemną zgodę pozostałych żyjących współwłaścicieli lub ich spadkobierców.

W pozostałych przypadkach, szczególnie gdy wnioskujący nie występuje w ewidencji geodezyjnej wskazanej działki lasu, winien on zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w sposób wiarygodny udowodnić swe prawa do korzystania z lasu ( np. prawo do spadku, dokument darowizny lub kupna lasu albo drewna).

        W przypadku nie spełnienia podanych warunków wniosek załatwiony jest odmownie.


Załącznik do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własność Skarbu Państwa

W dniu …………….. na działce nr ……………………… położonej na terenie wsi …………………………….. gmina ……………………………… o powierzchni ……………………………… ha przy udziale / bez udziału* właściciela gruntu ( współwłaściciela, użytkownika, współużytkownika)* gruntu Pana/i* ..…….………………  ………………………………… dokonano lustracji terenowej drzewostanu:

  1. Opis taksacyjny ( gatunek, wiek, bonitacja, zadrzewienie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II.    Rodzaj zabiegu ( opis wykonania zabiegu, miąższość drewna do pozyskania w ha)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                            Podpis leśniczego

                                                                                                                      …………………………

Ja …………………………………………. zamieszkały w …………………………………………………           oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania ( art. 233 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r.  Nr 88, poz. 553 ze zm.), że jestem właścicielem (współwłaścicielem, użytkownikiem, współużytkownikiem)*  działki leśnej nr ………………….………… położonej
we wsi …..…………………………….   Gmina ………………………………………,  na której zamierzam dokonać ww. zabiegu.

                                                                                          Czytelny podpis właściciela 

                                                                                             …………………………

* niepotrzebne skreślić 


....................................................                                           Załącznik Nr 3

(Imię i nazwisko)                                                        do Porozumienia Nr 1/ROŚ/2014

.....................................................                                          z dnia 2 stycznia 2014 r.

                        (adres)          

Dowód Osobisty:

Seria  ………….. nr  ……………………….

tel.kontaktowy.................................................

Do

Nadleśniczego Nadleśnictwa

Łomża

Zawiadomienie – Wniosek

o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna

Oświadczam, iż jestem właścicielem – współwłaścicielem  działki leśnej nr …………………..

o łącznej powierzchni leśnej …………. ha, położonej na terenie wsi  …………………………           

w gminie ……………………………………

Łączna powierzchnia działki ...........................

Proszę o wykonanie cechowania drewna oraz wydanie świadectwa legalności drewna, pozyskanego w wyniku:

  1. wyrębu jednostkowego   ………………… szt.
  2. cięcia pielęgnacyjnego  …………………....ha
  3. zrębu   …………………………………. ha

Wyrębu dokonano zgodnie z decyzją Starosty nr ………………………………………………… ustalającą zadaniaw terminie do........................................................

Pouczenie

  1. Oświadczenie złożono w trybie art. 233 Kodeksu Karnego.
  2. Nadleśniczy nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wskazania działki oraz wynikłe z tego tytułu spory.
  3. Pomiarów pozyskanego drewna dokonuje się w obecności i przy pomocy zainteresowanego.

Ostrów Mazowiecka, dnia …………..............                                                   

                                                                                                                   ………………………

                                                                                                                      (podpis właściciela)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »