| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.031.13.2013 Wójta Gminy Garwolin

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia od Gminy Łaskarzew zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowdzonych przez Gminę Garwolin

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin, §1 ust. 1 Uchwały Nr X/47/2011 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przekazania Gminie Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Łaskarzew uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin pomiędzy :

1. Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, reprezentowanym przez : Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Gminą Łaskarzew, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 reprezentowaną przez: Mariana Janisiewicza – Wójta Gminy Łaskarzew zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1. Gmina Garwolin przyjmuje a Gmina Łaskarzew powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej  zwanym dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem w okresie od 1 listopada 2013 r. do
31 grudnia 2013 r. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 1.187,84 zł (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt siedem złotych i 84/100).

2. Przekazanie kwoty, której mowa w ust. 1 dokonane będzie do dnia 20 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Gminy Garwolin 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010 na podstawie noty księgowej.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Przyjmujący

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz


Skarbnik Gminy


Hanna Seremak

Wójt Gminy


Tomasz Łysiak


Skarbnik Gminy


Katarzyna Grzeszczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »