| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/237/14 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182, poz. 509), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów, osób i rodzin wymienionych w treści wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXV/126/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński


Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182, poz. 509). Wskazuje się, iż zgodnie z 96 ust. 2 powyższej ustawy wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.

Na podstawie art. 96 ust.4 powyższej ustawy, rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) program rządowy przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wykazanie różnic miedzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego zgodnie z wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" umożliwi udzielenie pomocy najuboższym, którzy mimo przekroczenia kryterium ustawy o pomocy społecznej nadal wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Podjęcie powyższej uchwały umożliwi zabezpieczenie potrzeb żywieniowych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Źródła finansowania. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w wysokości 60% oraz z budżetu gminy 40%.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »