| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/462/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014

Na podstawie art.11a ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Koło Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014, stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Programu powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/462/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO SOCHACZEW NA ROK 2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014 obejmuje następujące zagadnienia:

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) Odławianie bezdomnych zwierząt,

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) Usypianie ślepych miotów,

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.

§ 2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Policji

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

3) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców

4) Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 2.
Wyjaśnienie pojęć

§ 3. Ilekroć mowa w uchwale o :

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 856 z późn. zm.)

2) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem miasta Sochaczew, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014”.

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. Gmina Miasto Sochaczew zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kożuszkach Parcel.

§ 5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa jego Regulamin.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 6. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym z terenu miasta Sochaczew polega na:

1) Umieszczeniu i dokarmianiu w Schronisku oraz poszukiwaniu nowych właścicieli,

2) Zmniejszeniu populacji kotów nie posiadających właścicieli poprzez ich planową sterylizację, kastrację,

3) Edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów, w tym  również kotów nie posiadających właścicieli.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 7. Odławianie i transport do Schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew będzie realizowane przez podmiot obsługujący Schronisko.

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywania zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia. Przewiezienie do Schroniska nastąpi w przystosowanych do tego celu środkach transportu.

Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 9. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku obejmuje wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 10. Zabiegi sterylizacji i kastracji realizuje wyłącznie lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt znajdujących się w Schronisku realizuje jego obsługa poprzez przekazywanie zwierząt do adopcji.

§ 12. Szczegółowy sposób przeprowadzania adopcji w Schronisku określa jego Regulamin.

§ 13. Podmiot obsługujący Schronisko podejmie działania na rzecz rozbudowy, aktualizacji i popularyzacji strony internetowej, na której umieszczane są informacje o zwierzętach znajdujących się w Schronisku przeznaczonych do adopcji.

§ 14. Psy przebywające w Schronisku poddawane są zabiegowi elektronicznego znakowania. W przypadku otrzymania zgłoszenia zaginięcia psa, podmiot obsługujący Schronisko podejmuje próbę ustalenia właściciela poprzez weryfikację oznakowanych elektronicznie psów w bazie danych SAFE-ANIMAL. W przypadku odnalezienia psa nawiązuje kontakt z jego właścicielem w celu odebrania zagubionego psa.

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów

§ 15. Ślepe mioty w Schronisku poddawane są eutanazji wykonywanej w sposób humanitarny.

§ 16. Usypianie ślepych miotów realizuje wyłącznie lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 17. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Sochaczew następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miasto Sochaczew z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

§ 18. Jednocześnie w momencie umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina Miasto Sochaczew podejmie starania mające na celu znalezienie nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 19. Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich jest zlokalizowane na terenie Gminy Sochaczew w miejscowości Dachowa 30.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.

§ 20. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie miasta Sochaczew i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizuje Schronisko lub lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem.

Rozdział 11.
Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu

§ 21. Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu będą polegały na:

1) Promowaniu adopcji zwierząt bezdomnych i uświadamianiu potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,

2) Promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

3) Krytyce zjawiska porzucania zwierząt.

§ 22. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez:

1) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów;

2) Przekazywanie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie;

3) Organizowanie konkursów;

4) Prelekcje i programy lekcji szkolnych.

Rozdział 12.
Finansowanie zadań programu

§ 23. W budżecie miasta Sochaczew na rok 2014 przeznaczono środki finansowe w wysokości 232 600 zł na realizację założeń „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014”. W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się między innymi koszty związane z zapewnianiem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew w Schronisku, ich odławianiem i transportem do Schroniska,  zabiegami sterylizacji i kastracji, czipowania, dalszą opieką, działaniem na rzecz pozyskiwania osób zainteresowanych adopcją.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »