| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/464/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 594 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz.U. 2013 nr 182 - z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się na terenie miasta Sochaczew Program "Sochaczewska Karta Seniora"

2. Regulamin Programu "Sochaczewska Karta Seniora " stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o wydanie "Sochaczewskiej Karty Seniora" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Sochaczewska Karta Seniora" uprawnia do:

1. "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+"

1) 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię "Orka" oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

2) 50% zniżki od obowiązujących cen na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

3) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie,

4) umożliwienie bezpłatnego kontaktu z Psychologiem i Radcą Prawnym w określone godziny i dni tygodnia w wyznaczonym pomieszczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) umożliwienie bezpłatnego kontaktu z Psychologiem w określone godziny i dni tygodnia w wyznaczonym pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+"

1) 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię "Orka" oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

2) 50% zniżki od obowiązujących cen na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

3) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie,

4) umożliwienie bezpłatnego kontaktu z Psychologiem i Radcą Prawnym w określone godziny i dni tygodnia w wyznaczonym pomieszczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) umożliwienie bezpłatnego kontaktu z Psychologiem w określone godziny i dni tygodnia w wyznaczonym pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy,

6) 50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (warunkiem skorzystania z ulgi jest uiszczenie opłaty w terminie).

3. Zniżki określone w § 2 ust. 1 pkt 1-5 oraz § 2 ust. 2 pkt 1-5 obowiązują bezterminowo od dnia wydanie karty.

4. Zniżka określona w § 2 ust. 2 pkt 6 obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po wydaniu karty do ostatniego dnia miesiąca po rezygnacji lub śmierci posiadacza karty.

§ 3. Karty wydane przed dniem wejścia w życie uchwały, zachowują ważność.

§ 4. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §2 pokrywane są
z budżetu Gminy Miasto Sochaczew.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/354/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu "Sochaczewska Karta Seniora" zmieniana Uchwałą z dnia 18 lutego 2014 r. Nr XXXIX/448/14.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/464/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN PROGRAMU

"SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+ i 75+"

§ 1. W ramach Programu "SOCHACZEW DLA SENIORA", karty otrzymują seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew - osoby powyżej 65 lub 75 roku życia w celu zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych oraz oferty stowarzyszeń i przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg, stosowanych przez:

1) jednostki organizacyjne i instytucje kultury i sportu Gminy Miasto Sochaczew,

2) jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem i wyrażające chęć włączenia się do programu,

3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do programu - zwanych dalej "Partnerami".

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+" - karta uprawniająca do korzystania z ulg i świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Sochaczew i Partnerów,

2) senior - osoba w wieku co najmniej 65 lat, zamieszkała na terenie Gminy Miasto Sochaczew,

3) osoba zamieszkała na terenie Gminy Miasto Sochaczew - osoba przebywająca z zamiarem stałego pobytu,

§ 3. 1. "SOCHACZEWSKĄ KARTĘ SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKĄ KARTĘ SENIORA 75+", będzie otrzymywał każdy senior spełniający ww. warunki jej uzyskania.

2. "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+" jest imienna, posiada nr PESEL i unikalny numer karty oraz oznaczenie "65+" lub "75+".

3. W celu otrzymania "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 65+" lub "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+", osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul.1-go Maja 16 w Sochaczewie wypełniony i podpisany wniosek(załącznik nr 2)w godzinach pracy urzędu.

4. Osoby wnioskujące o wydanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu oraz podpisanie oświadczenia
o zgodności danych, zapoznania się z regulaminem, o płaceniu podatków na terenie miasta Sochaczew.

5. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz na stroniehttp://www.sochaczew.pl http://www.seniorzy.sochaczew.pl

6. Wydanie "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+", nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego i jest bezpłatne.

7. "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+" wydawana jest na czas nieokreślony; ważność karty wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci posiadacza.

8. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

9. Właścicielem Karty jest Urząd Miejski w Sochaczewie. W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

10. "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+", ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport).

11. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku, utraty lub uszkodzenia Karty, posiadacz Karty 65+ lub 75+ zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w terminie 14 dni.

12. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika.

13. Prośba o wydanie duplikatu "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 65+" i "SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+", powinna być złożona w formie pisemnej.

§ 4. 1. Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg.

2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w Programie "SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA" aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.

3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Sochaczewhttp://www.sochaczew.pl http://www.sochaczew.pl

4. Gmina Miasto Sochaczew nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/464/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »