| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/465/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu "SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 594 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz.U. 2013 nr 182 - z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

Z myślą o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej

rodziny wielodzietnej w Sochaczewie, Rada Miejska w Sochaczewie

przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. 1. Przyjmuje się na terenie miasta Sochaczew Program "Sochaczewska Karta Rodziny”.

2. Regulamin Programu „Sochaczewska Karta Rodziny ” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o wydanie "Sochaczewskiej Karty Rodziny" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. „Sochaczewska Karta Rodziny” uprawnia do:

1) 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię „Orka” oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Sochaczewie;

2) 50% zniżki od obowiązujących cen na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie;

3) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie;

4) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów miesięcznych Zakładu Komunikacji              Miejskiej w Sochaczewie;

5) 50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (warunkiem skorzystania z ulgi jest uiszczenie opłaty w terminie)

2. Zniżki i ulgi obejmują dzieci – na czas ważności karty natomiast rodziców - bezterminowo.

3. Zniżki określone w § 2 ust. 1 pkt 1-4 obowiązują od dnia wydania karty do dnia utraty ważności karty.

4. Zniżka określona w § 2 ust. pkt 5 obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po wydaniu karty do ostatniego dnia miesiąca po utracie ważności karty.

§ 5. Karty wydane przed dniem wejścia w życie uchwały, zachowują ważność.

§ 6. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §2 pokrywane są
z budżetu Gminy Miasto Sochaczew.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/314/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny” zmieniana Uchwałą z dnia 18 lutego 2014 r. Nr XXXIX/449/14.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/465/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN PROGRAMU

„SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY”

§ 1. 1. Regulamin ustanawia zasady:

1) prowadzenia działań w ramach Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”,

2) wydawania „Sochaczewskiej Karty Rodziny” członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Sochaczew,

3) korzystania z „Sochaczewskiej Karty Rodziny” przez członków rodzin wielodzietnych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rodzinie– rozumie się przez to rodzinę wielodzietną mającą na utrzymaniu co najmniej  troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w tym wielodzietną rodzinę zastępczą,

2) rodzicu- rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna   prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci,

3) Karcie- rozumie się przez to „Sochaczewską Kartę Rodziny”, czyli dokument  uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz partnerów akcji
w ramach programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.

§ 2. 1. Cele Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.

1) umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej     rodziny wielodzietnej,

2) wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych,

3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

4) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

5) zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

2. Karta wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic przebywa na terenie Gminy Miasta Sochaczew z zamiarem stałego pobytu.

3. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg.

4. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

§ 3. Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny.

§ 4. 1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć
w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Sochaczewskiej Karty Rodziny”. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie przy ul.1-go Maja 16, w godzinach pracy urzędu.

2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu)   lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego  postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

3. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.                    Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu oraz podpisanie oświadczenia o zgodności danych, zapoznania się z regulaminem, o płaceniu podatków na terenie miasta Sochaczew.

4. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic/opiekun prawny.

5. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Sochaczewie oraz na stroniewww.sochaczew.pl.

6. Karta będzie wydawana przez Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

7. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

8. Właścicielem Karty jest Urząd Miejski w Sochaczewie.

W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

9. Karta wydawana jest na czas określony w przypadku dzieci, natomiast w przypadku rodziców-bezterminowo do czasu zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

10. Karta jest imienna, posiada termin ważności, numer oraz oznaczenie „3+”.

11. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

12. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

13. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych we wniosku, posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w terminie 14 dni.

14. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

15. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym upoważnionym osobom.

16. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie zniszczony.

             

§ 5. 1. Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg.

2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w Programie „Sochaczewska Karta Rodziny” aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.

3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Sochaczewwww.sochaczew.pl.

§ 6. Gmina Miasto Sochaczew nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty przez partnerów akcji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/465/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »