| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    ( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 ) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i w zakresie tam określonym.

§ 2. 1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

2. Decyzja, o której mowa w ustępie 1 określa szczegółowe zasady przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług w zależności od wysokości dochodu, według wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy dla osoby lub rodziny

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 250 %
251 % - 400 %
401 % i więcej

nieodpłatnie
10 %
100 %

nieodpłatnie
20 %
100 %

2. Cena za jedną godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi 15 złotych brutto.

§ 4. Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§ 5. 1. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach.

2. Opłatę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

§ 6. 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze spoczywa na osobach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Osoba zobowiązana do zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ma obowiązek zwrócić całość należności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przemawia za tym szczególnie niekorzystna sytuacja osobista lub materialna osoby zobowiązanej, obowiązek wskazany w ust. 2 może być na wniosek osoby zobowiązanej ograniczony do części należnej, nie niższej niż 10% wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze.

4. Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze następuje poprzez wpłatę odpowiedniej sumy na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lesznowoli.

5. Na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu świadczeń, kwota należności może zostać rozłożona na raty, o ile przemawia za tym sytuacja osobista lub materialna osoby zobowiązanej.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego "świadczeniobiorca" może być zwolniony w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, w szczególności ze względu na: zdarzenia losowe, poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

§ 9. Traci moc uchwała nr 194/XXVII/2005 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

- 456,00 zł na osobę w rodzinie;               Usługi bezpłatne są w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1355,00 zł, natomiast w przypadku osób w rodzinie, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1140,00 zł Osoba samotnie gospodarująca ponosi 10% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód tej osoby jest wyższy od kwoty 1355,00 zł, ale nie przekracza kwoty 2168,00 zł.               Osoba w rodzinie ponosi 20% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód na osobę w tej rodzinie jest wyższy od kwoty 1140,00 zł, ale nie przekracza 1824,00 zł.               Osoba samotnie gospodarująca ponosi 100% kosztów odpłatności za usługi, jeśli jej dochód przekracza kwotę 2168,00 zł, natomiast osoba w rodzinie ponosi 100% kosztów odpłatności za usługi, jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1824,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak


Załącznik do Uchwały Nr 490/XXXIX/2014
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »