| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/287/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.

DZ. U. z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.),

- art. 8 ust 2, art. 17 pkt 1 4, art. 48 ust. 5 i art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje;

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach zadań własnych gminy  , w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/234/2005 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/287/2014
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 marca 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej
udzielane w zakresie zadań własnych gminy.

1. Wysokość kwoty udzielonego zasiłku celowego, okresowego lub pomocy rzeczowej podlegającej zwrotowi  oraz określenie sposobu spłaty zasiłków ustala się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

2. Ustala się tabelę odpłatności za posiłki :

=========================================================

Dochód osoby samotnie gospodarującej         Wysokość opłaty w

lub  dochód na osobę w rodzinie wg.                procentach

Art.8. ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społ.          ustalona od ceny posiłku

=========================================================

do 150 %                                                                   bezpłatnie

powyżej 150 % 100 %

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na mocy art.104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej organ, który wydał decyzję na wniosek  pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »