| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/293/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art.7, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012r, poz. 391 z późn. zmianami), art. 18, ust.2 pkt 15, art. (40,41 i 42) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami) Rada Miejska w Mogielnicy

§ 1.               Określa wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogielnica. Wymagania określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.               Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy

§ 3.               Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/293/2014
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 marca 2014 r.

Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mogielnica.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania:

1. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz jego NIP

- określenie przedmiotu oraz obszaru działalności

- określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie

- informacje o technologiach stosowanych w zakresie działalności objętej wnioskiem

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po

zakończeniu działalności

- określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzanego czasu jej prowadzenia,

2. Przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia z klauzulą następującej treści “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia”

3. Posiadać zaplecze techniczno – biurowe odpowiednie do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników, wyposażone w pomieszczenia socjalne, spełniające wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp, przeciwpożarowych

4. Posiadać odpowiednią liczbę pracowników, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska

5. Prowadzić bieżącą dokumentację, wystawiać rachunki, faktury VAT za wykonane usługi oraz przekazywać kwartalne sprawozdania z prowadzonej działalności

6. Posiadać odpowiednio urządzoną i wyposażoną bazę transportową:

- zlokalizowaną na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ma tytuł

prawny

- zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów

- posiadającą utwardzoną nawierzchnię, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu

lub wody

- zlokalizowaną w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców.

7. Posiadać odpowiednie pojazdy asenizacyjne oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, spełniające  wymagania określone w przepisach szczegółowych, w tym dotyczących pojazdów asenizacyjnych.

8. Zapewnić mycie i dezynfekcję pojazdów poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w w/w zakresie. Dopuszcza się wykonanie prac we własnym zakresie na terenie bazy transportowej w sposób zapewniający należytą ochronę zdrowia ludzi.

9. Udokumentować gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.7, ust.1, pkt2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j.Dz.U. z 2012r, poz. 391 z późn. zmianami)  na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

              Zgodnie z art. 7, ust. 3a tej ustawy Rada Miejska w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

              Natomiast zezwolenie na prowadzenie działalności wydaje w drodze decyzji zgodnie z art 7, ust. 1, pkt 6 burmistrz właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »