| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/208/2014 Rady Gminy Policzna

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r.  Nr 197, poz. 1172 i Nr 232 , poz. 1378) Rada Gminy Policzna uchwala               co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza  się  jednolity tekst uchwały  nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Policzna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna, stanowiącego w załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie o którym mowa w § 1 ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa    Mazowieckiego

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                                                                     

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/208/2014
Rady Gminy Policzna z dnia 28 marca 2014r.

0BWI ESZCZENIE
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraxnych zastępstw oraz wysokośc i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placowkach oświatowych Gminy Policzna.

1. Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r.nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się  tekst jednolity uchwały                    nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków   do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna. (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 76 poz. 2072 z dnia 24 .05.2009r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 141, poz. 4275)

2) uchwałą Nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 192 poz 5346)

3) uchwałą Nr XXIX/222/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. . w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.(Dz.Urz. Woj. Maz. z 2010r., nr 188, poz. 5048)

4) uchwałą Nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 89, poz. 2861)

5) uchwałą Nr XIX/97/2012r. Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 4907)

6) uchwałą Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009.Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.(Dz. Urz.Woj. Maz. z 2014r. poz. 2174)

2. Podany w załączniku  do niniejszego obwieszczenia  tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 ,§3 i §4 uchwały Nr  XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.   ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 141, poz. 4275), które stanowią : ”§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 września 2009r., §4 Uchwała wchodzi w życie   po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego„;

2) §2 i §3 uchwały Nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 192 poz 5346), które stanowią: „§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,   §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”;

3) uchwały  Nr XXIX/222/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2010r., nr 188, poz. 5048), która utraciła moc z dniem 12 czerwca 2011r. poprzez   §4   uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.(Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011, Nr 89,  poz. 2861);

4) uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.(Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011r, nr 89, poz. 2861), która utraciła moc z dniem 7 lipca 2012r. poprzez § 4 uchwały Nr XIX/97/2012r. Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 4907)

5) §2 ,§3, §4 i §5 uchwały Nr  XIX/97/2012r. Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.   ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r.,  poz  4907), które stanowią:   "§2 Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Policzna., ,§3 Uchwała na zastosowanie od dnia 1 września 2012r., §4  Traci moc Uchwała   Nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy  Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.i §5 Uchwała wchodzi w życie   po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.„ ;

6) § 2 i §3 uchwały Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009., które stanowią: „§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy z dnia 20 marca 2009 roku.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna.

§ 1. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli , a także zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 , poz. 181 z późn. zm.[1])).

2. Przyjmuje się stawki wynagrodzenia zasadniczego:

a) dla nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna w wysokości minimalnych stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , o którym mowa w ust.1.

b) dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna w wysokości 111% minimalnej stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , o którym mowa w ust.1

3. Regulamin określa wysokość stawek , szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku funkcyjnego;

2) dodatku motywacyjnego;

3) dodatku za warunki pracy;

4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

5) nagród ze specjalnego funduszu nagród;

6) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191 );

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust.5 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;

3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna;

4) zespole szkolnym - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna;

5) nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych , o których mowa w pkt. 3 i 4,

6) klasie - należy prze to rozumieć także oddział lub grupę;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa w art.42 ust.3 , art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust.6 i art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 2.

II. DODATKI DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Dodatek motywacyjny.

1) Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielowi , który spełnia następujące kryteria:

a) wyróżnił się szczegółowymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi - udział w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach;

b) osiągnął wysoką jakość pracy;

c) wykazał się zaangażowaniem w realizacji zajęć i czynności wynikających ze statutu szkoły (placówki), ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów tj. prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych jak kółka zainteresowań, prowadzenie chóru szkolnego, zajęcia wyrównawcze, organizowanie wycieczek szkolnych i zielonych szkół;

d) dba o rozwój zawodowy , uczestniczy w różnych formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

e) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej;

f) wyróżnił się uzyskaniem przez uczniów co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach , zawodach itp.;

g) posiada umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;

h) posiada pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy.

2) Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorowi szkoły (zespołu) , jeżeli :

- stwarza warunki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej;

a) planuje strategię działania opartą na konkretnej metodzie i planie, celem rozwoju szkoły (zespołu);

b) prowadzi samokształcenie na rzecz doskonalenia umiejętności pedagogicznych i menedżerskich, umiejętnie współpracuje z podwładnymi , przełożonymi oraz innymi instytucjami;

c) mobilizuje pracowników do twórczej i zespołowej pracy, w tym inspiruje do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego.

- osiąga duże efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (zespołu) na które wpływają:

a) osiągnięcia uczniów : naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, powiatu, województwa i kraju;

b) dbanie o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych , podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniem społecznym;

c) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów;

d) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno -kulturalnymi;

e) konstruktywna współpraca z radą rodziców, samorządem uczniowskim i organem prowadzącym.

- prowadzi działalność menedżera zakładu pracy:

a) posiada koncepcję swojej pracy, działa skutecznie i efektywnie w celu jej realizacji;

b) właściwie wykorzystuje środki budżetowe na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne , a także przeznacza środki na remonty i konserwację;

c) umiejętnie prezentuje na zewnątrz dokonania swojej szkoły ( zespołu) celem pozyskania środków pozabudżetowych;

d) planuje i organizuje pracę szkoły (zespołu), aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy uczniom i pracownikom.

3) [2]) Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, nauczycieli i osób nie będących nauczycielami zajmujących stanowiska kierownicze może być przyznany na każdy semestr roku szkolnego lub na okres jednego roku szkolnego.

4) [3]) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat wynosi:

a) dla nauczyciela 150,00zł , nauczyciel otrzymuje nie mniej niż 500,00zł

b) dla dyrektora 1500,00 zł , dyrektor otrzymuje nie mniej niż 1000,00zł

5) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły( zespołu) a w stosunku do dyrektora szkoły ( zespołu ) - Wójt Gminy. Decyzję o przyznaniu dodatku przekazuje się w formie pisemnej. Wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pismo umieszcza się w aktach osobowych .

6) Zmiana, cofnięcie dodatku:

a) wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego zmniejszenie lub zwiększenie. Decyzja w tej sprawie może być podjęta w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji;

b) dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia;;

c) przyznany dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły może być cofnięty lub zmieniony w każdym czasie, jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmianę lub cofnięcie dodatku w przypadku kiedy:

- przechodzą na urlop wychowawczy, zdrowotny, bezpłatny,

- niestarannie i nieterminowo wypełniają dokumentację szkolną(zespołu),

- nie usprawiedliwili swojej nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej,

- dopuścili się zaniedbań w zakresie dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów bhp i ppoż,

- nie wywiązują się z zadań powierzonych przez dyrektora szkoły ( zespołu) i organu prowadzącego,

d) dodatek zmniejsza się za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (zasiłek chorobowy, macierzyński, wypadkowy, wyrównawczy).

7) Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym poniżej 1/2 etatu.

2. Dodatek funkcyjny.

1) [4]) Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora zespołu szkolnego lub wicedyrektora, osobie nie będącej nauczycielem, której powierzono stanowisko dyrektora zespołu szkolnego, nauczycielowi doradcy metodycznemu , przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniżej tabeli:

                                                                      Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Wyszczególnienie

Miesięczny dodatek funkcyjny w złotych

1.

Dyrektor szkoły i dyrektor zespołu szkolnego liczącego:
-do10 oddziałów;
- powyżej 10 oddziałów

od-do

1000,00-1500,00
1500,00 - 2500,00

2.

Wicedyrektor zespołu szkolnego

od-do
800,00 - 1500,00

3.

Nauczyciel doradca metodyczny

500,00

2) [5]) Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt Gminy, dla wicedyrektora, nauczyciela doradcy metodycznego dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (zespołu).

3) Dodatek dla dyrektora szkoły ( zespołu) przyznaje się biorąc pod uwagę:

a) warunki organizacyjne ( liczbę oddziałów i liczbę uczniów);

b) efektywność funkcjonowania szkoły;

c) wyniki w nauczaniu i wychowaniu ( wyniki klasyfikacji rocznej , wyniki egzaminów, udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach , zawodach).

4) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom , którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

5) Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

a) opiekuna stażu w wysokości 100zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece;

b) [6]) powierzenia wychowawstwa klasy - oddziału w wysokości odpowiedniej do ilości uczniów w klasie - oddziale przyjmując 15zł od 1 dziecka.

6) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstw klasy, lub innego stanowiska wymienionego

w § 2 ust.2 pkt.1 , a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7) Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa, sprawowania funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

8) W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek z każdego tytułu odrębnie.

9) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

3. Dodatek za wysługę lat.

1) Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczycieli prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art.33 ust.1 Karty Nauczyciela ( tj.Dz. U. z 2014r. poz.191) oraz § rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z późn. zm[7])).

2) Dodatek za wysługę lat przyznaje się:

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie;

b) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3) Dyrektor szkoły potwierdza nabycie prawa dodatku oraz ustala jego wysokość dla nauczycieli , a dla dyrektora - Wójt Gminy.

4) Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 3.

III. DODATEK ZA WARUNKI PRACY.

1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki pracy.

2. [8]) Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za:

a) prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim zgodnie z § 8 pkt.7 i § 9 ust. 1 okt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. z późn. zm[9])) w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;

b) [10]) prowadzenie zajęć w kasach łączonych w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości , jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części , jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu zajęć.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć. Wypłaca się go proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązującego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych.

5. Dodatków za warunki pracy nie wypłaca się w okresie

1) urlopu dla poratowania zdrowia;

2) urlopu bezpłatnego;

3) innych okresów , za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

7. Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły ( zespołu), a dyrektorowi szkoły

( zespołu) - Wójt Gminy.

§ 4.

IV. WYNAGRODZENIE ZA GODZNINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH

ZASTĘPSTW.

1.               Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na zasadach ogólnie określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.(Dz.U. z 2014r. poz.191)

2. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przydzielone są nauczycielowi właściwego lub pokrewnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to możliwe przydzielane są wicedyrektorowi lub dyrektorowi o ile są specjalistami tego przedmiotu.

3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe , szczególnie za zastępstwa nie wynikające z ramowego planu nauczania realizowane przez dyrektora szkoły wymagają akceptacji organu prowadzącego.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć , ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

5. Do nauczycieli realizujących podwyższone pensum ( na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela ) wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa (łącznie z dodatkiem za warunki pracy , jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych i uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

6. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie odbyte. Wynagrodzenie za te godziny wypłaca się z dołu.

§ 5.

V. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.

1. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela nauczyciele za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze otrzymują nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

2. W budżecie Gminy Policzna tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagród z czego:

1) 50% tego funduszu na nagrody Wójta Gminy;

2) 50% funduszu na nagrody dyrektorów zespołu i szkół.

3. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6.

VI. DODATKI SOCJALNE.

1. Dodatek mieszkaniowy.

1) Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w placówce oświatowej położone na wsi lub mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2) Wysokość wypłacanego co miesiąc dodatku uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela wypłacana jest wg stawki:

a) dla jednej osoby               -               20,00zł

b) dla dwóch osób               -               40,00zł

c) dla trzej i więcej osób -               60,00zł

3) Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkałych:

a) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu;

b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela ( brak własnego źródła dochodu);

c) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

d) dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne i nie posiadające własnego źródła dochodów.

4) O zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły ( zespołu), a dyrektor szkoły (zespołu) organ prowadzący. W przypadku nie powiadomienia o zmianie członków rodziny świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi.

5) Mieszkającym wspólnie nauczycielowi i jego małżonkowi , który także jest nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.

6) Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela ( dyrektora szkoły/zespołu ) lub na wspólny wniosek małżeństwa nauczycieli.

7) Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

8) Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

9) Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego pracodawcę.

10) Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie;

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

11) Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

2. Dodatek wiejski.

1) Nauczycielowi , posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu na wsi wypłaca się dodatek zgodnie z art. 54 ust.5 Karty Nauczyciela w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2) Dodatek przysługuje nauczycielom zatrudnionym co najmniej w wymiarze nie niższym od połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

3) Dodatek wiejski przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

3. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nie stanowią składników wynagrodzenia.

§ 7.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi i wprowadzenia uchwałą Rady Gminy.

2. Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi ZNP.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Rady Gminy Policzna z dnia 28 marca 2014 roku

Uchwała Nr XIX/134/2009
Rady Gminy Policzna
z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna .

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594z późn. zm[11]).), art. 30 ust.6 i ust. 10a , art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r.poz. 191 . ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. ( Dz. U. nr 22 poz. 181 z póżn. zm[12]).) po uzgodnieniu i uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych Rada Gminy Policzna uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Wynagradzania Nauczycieli  określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  Gminy Policzna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

§ 1. 1. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2014r. poz. 191)

2. Ustalona w budżecie Gminy kwota funduszu nagród przeznaczona jest:

1) w 50% na nagrody Wójta Gminy;

2) w 50% na nagrody dyrektorów zespołu i szkół.

§ 2. 1. Nagrody o których mowa są przyznawane nauczycielom ( dyrektorom ) po przepracowaniu w szkole

co najmniej 1 roku.

2. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznawana w innym terminie.

§ 3. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala corocznie Wójt Gminy.

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

§ 4. 1. Wysokość nagrody dyrektora ustala corocznie dyrektor.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

§ 5. Nagrodę dyrektora, dla nauczycieli przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy.

§ 6. 1. Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektora przyznaje Wójt z własnej inicjatywy.

2. Nagrodę Wójta Gminy dla nauczyciela przyznaje Wójt na wniosek dyrektora.

§ 7. 1. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy dla nauczyciela składa się do dnia 1 października każdego roku.

2. Wójt dokonuje analizy i zatwierdza wnioski.

3. Zatwierdzone wnioski przekazuje do wykonania do dnia 14 października.

4. Decyzja Wójta jest ostateczna.

§ 8. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi , który posiada wyróżniającą ocenę pracy dydaktycznej

i jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Ponadto spełnia odpowiednio co najmniej 8 pkt. z następujących kryteriów:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone na egzaminach i sprawdzianach uczniów;

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania , opracowania autorskich programów i publikacji;

3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu , potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych oraz innych konkursach o charakterze pozaszkolnym;

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub mającymi trudności w nauce;

5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub wypoczynkowe;

8) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

9) organizuje współpracę szkoły ze służbą zdrowia, policją oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii dzieci i młodzieży;

10) organizuje udział rodziców w życiu szkoły , rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

11) udział w organizowaniu form doskonalenia zawodowego;

12) udziela aktywnej pomocy w adaptacji nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;

13) aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego w zakresie zadań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 9. 1. Nagroda może być przyznana dyrektorowi , który posiada wyróżniająca ocenę pracy dydaktycznej.

2. Ponadto spełnia co najmniej 6 pkt. z następujących kryteriów:

1) podejmuje skutecznie działania służące doskonaleniu jakości pracy;

2) inspiruje nauczycieli do podejmowania przez nich innowacyjnych i nowatorskich metod pracy;

3) przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy nauczycieli i innych pracowników;

4) zabiega o urządzenie bezpiecznego , higienicznego i dydaktycznego warsztatu pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników;

5) informatyzuje proces zarządzania placówką;

6) sprawuje nadzór pedagogiczny stosownie do potrzeb szkoły , uwzględniający wewnętrzny system zapewnienia jakości;

7) systematycznie ocenia pracę nauczyciela;

8) nawiązuje kontakty i organizuje współpracę z władzami samorządowymi i edukacyjnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

9) organizuje zajęcia pozalekcyjne.

§ 10. Nagrody wręczane są na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

§ 11. Dyrektor , nauczyciel, któremu została przyznana nagroda , otrzymuje potwierdzenie na piśmie, którego odpis zamieszcza się jego aktach osobowych.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zenon Mazur


[1]) Zmiany  rozporządzenia  zostały określone w Dz.U. z 2006r. Nr 43, poz.293 z 2007r. nr 56, poz. 372 z 2008r. nr 42, poz.257 z 2009r. nr 52, poz 422 i nr 222, poz.1755 z 2010r. nr 131, poz.885, z 2011r. nr 161, poz. 967, z 2012r. poz. 790 i 2013r., poz.913

[2]) Ze zmianą wprowadzoną  przez § 1 ust. 1 uchwały  Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli  określającym wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 4907,która weszła w życie 1 września 2012r.

[3]) W brzmieniu  ustalonym przez § 1 ust.2  uchwały o której mowa w odnośniku 2

[4]) W brzmieniu  ustalonym przez § 1 ust.3 uchwały o której mowa w odnośniku 2

[5]) Ze zmianą  wprowadzoną  przez § 1 ust.1 uchwały nrXXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna  wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna dnia 20 marca 2009r., (Dz.Urz. Woj. Maz z 2014r. poz.2174, ktora weszła w życie 22 marca 2014r.

[6]) W brzmieniu  ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały o której mowa w odnośniku 2

[7]) W brzmieniu o którym mowa w odnośniku 1

[8]) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 ust.1 uchwały  Nr XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe  warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania  nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 141 poz.4275), która wszeła w życie z dniem 24 września 2009r.

[9]) W brzmieniu o którym mowa w odnośniku 1

[10]) Ze zmianą  wprowadzoną przez § 1 ust.1 uchwały Nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym  wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe  warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki  wypłacania nagród i innych  świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r. ( Dz.Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 192 poz. 5346), która  weszła w życie z dniem 12 grudnia 2009r.

[11]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318

[12]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz. 257 i Nr 222 poz. 1755, z 2010r. Nr 132, poz 885, z 2011r. poz. 967, z 2012r. poz. 790 i 2013r. poz. 913.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »