| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. [1] )   ) oraz art. 257 ust 1-3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 [2] )   ) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany w   uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2012 r.  

1)   zwiększa się plan dochodów o   kwotę 17 999,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan dochodów z   zadań zleconych o   kwotę 799,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1   a do zarządzenia;  

2)   zwiększa się plan wydatków o   kwotę 17 999,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan wydatków z   zadań zleconych o   kwotę 799,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   a do zarządzenia,  

3)   wydatki na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu sołeckiego w   podziale na Sołectwa po zmianie określa załącznik Nr 3   do niniejszego zarządzenia.  

Budżet po zmianie:  
dochody ogółem                                             -                 14   606   432,61 zł ,  
z   tego:                                            
dochody bieżące                                             -                 14   562   832,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   174 380,61 zł ,                
dochody majątkowe                               -                 43   600,00 zł,  
wydatki ogółem                                             -                 14   297 932,61 zł ,  
z   tego: wydatki bieżące                               -                 13   335   813,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   174   380,61 zł ,  
wydatki majątkowe                                             -                 962   119,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt  


Jan   Cymerman

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 39/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

D O   C H O   D Y  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

499,00  

 

 

85195  

 

Pozostała działalność  

499,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

499,00  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1   300,00  

 

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

300,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

300,00  

 

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

1   000,00  

 

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

1   000,00  

 

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

 

 

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

16   200,00  

 

 

 

 

Ogółem  

17 999,00  

 

 


Załącznik Nr 1a   do Zarządzenia Nr 39/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

w tym dochody z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

499,00  

 

 

85195  

 

Pozostała działalność  

499,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

499,00  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

300,00  

 

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

300,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

300,00  

 

 

 

 

Ogółem  

799,00  

 

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 39/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

W Y D A   T K I  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

600  

 

 

Transport i   łączność  

11   543,80  

11   543,80  

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

11   543,80  

11   543,80  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

11   543,80  

 

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

 

11   543,80  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

2   180,00  

2   180,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowej  

180,00  

180,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

180,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

180,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

2   000,00  

2   000,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

 

2   000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

2   000,00  

 

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

499,00  

 

 

85195  

 

Pozostała działalność  

499,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

400,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

99,00  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

19   964,03  

2   464,03  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

380,00  

380,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

380,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

 

380,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

300,00  

 

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

300,00  

 

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

1   000,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1   000,00  

 

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

16   200,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

16   200,00  

 

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

2   084,03  

2 084,03  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1   900,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

 

1   884,03  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

184,03  

 

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

 

200,00  

 

 

 

Ogółem  

34   186,83  

16   187,83  

 


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 39/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

w tym wydatki z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

499,00  

 

 

85195  

 

Pozostała działalność  

499,00  

 

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

400,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

99,00  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

680,00  

380,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

380,00  

380,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

380,00  

 

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

 

380,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

300,00  

 

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

300,00  

 

 

 

 

Ogółem  

1 179,00  

380,00  

 


Załącznik Nr 3   do Zarządzenia Nr 39/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu sołeckiego w   roku 2012.  

 

Lp  

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Nazwa sołectwa  

Nazwa zadania  
Przedsięwzięcia  

Kwota  
(zł)  

1  

600  

60016  

4270  

Choiny  

Remont drogi gminnej  

8   704,32  

2  

600  

60016  

4270  

Cygów  

Remonty dróg gminnych , udrożnienie rowów i   przepustów  
 

11   857,42  

3  
 

600  

60016  

4270  

Czubajowizna  
 

Remont drogi gminnej  

7   505,26  

4  

600  

60016  

4210  

Dąbrowica  

Wykonanie chodnika  

9   081,80  

5  

600  

60016  

4270  

Helenów  

Okopanie rowami drogi prowadzącej do łąk i, nawiezienie żwiru na tę drogę  

5   728,86  

6  

600  
 

60016  

 

4270  

Józefin  

Remont drogi gminnej i   udrożnienie przepustów  
 

6   172,96  

7  

600  

60016  

4270  

Krubki-Górki  

Udrożnienie rowu melioracyjnego i   naprawa przepustów  

5 143,61  

4210  

3   050,00  

8  

600  

60016  

4270  

Nadbiel  

Udrożnienie rowu  

7   394,23  


9  

 

600  

60016  

4270  


Nowe Ręczaje  

Remonty dróg gminnych - odwodnienie  

10   000,00  

754  
 

75412  
 

4210  

 

Sprzęt dla OSP i   zakup umundurowania  


2   434,74  

10  

600  

60016  

4270  

Nowy Cygów  

Udrożnienie rowów  


8   015,97  

11  

600  

60016  

4270  

Małków  

Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, koszenie poboczy  
 


6   084,14  12  

600  
 

60016  
 

4270  
 Międzyleś  


 

Udrożnienie rowów  

3   697,31  
 

851  

85121  

4270  

Remont budynku OZ Międzyleś schody wejściowe  


7   000,00  


801  

 


80101  


4300  

Przygotowanie niezagospodarowanego pomieszczenia w   SP Międzyleś  3   000,00  

801  

80101  

4210  

4   000,00  

13  

900  

90015  

4270  

Międzypole  

Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej  

8   282,43  

14  

600  

60016  

4270  

Ostrowik  

Pogłębienie i   udrożnienie rowów melioracyjnych  

6   661,47  

15  

600  

60016  

4270  

Poświętne  

Remont drogi gminnej- ulica Zachodnia  
 

12   812,23  

16  

600  

60016  

4270  

Stróżki  

Remonty dróg gminnych  

5   306,97  

17  

600  

60016  

4270  

Turze  

Udrożnienie rowów i   zakup rur przepustowych na drodze gminnej  
 


6   250,36  

4210  

3   542,00  

18  

600  
 

60016  
 

4270  
 

Trzcinka  

Remont drogi gminnej ,  
udrożnienie rowu  
 


6   313,05  

4210  

1   170,00  19  

600  
 

60016  
 

4270  
 Wola Cygowska  

Remont drogi gminnej nr 33,35,36 ,i  
udrożnienie, odwodnienie rowów  

8   092,52  
 

900  
 

90015  
 

4270  

 

Oświetlenie na drodze gminnej w   kierunku Wola Ręczajska  


1   500,00  

20  

754  

75412  

4210  

Wola Ręczajska  

Zakup krzeseł dla OSP i   zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku OSP Wola Ręczajska  

11   524,34  

21  

854  

85495  

4210  

Wólka Dąbrowicka  

Plac zabaw dla dzieci ( zakup wyposażenia)  

13   656,01  

22  

600  

60016  

4270  

Zabraniec  
 

Udrożnienie rowów i   remont przepustów  

14   233,34  

 

 

Razem fundusz sołecki  

208   215,34  

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 39/2012  

Wójta Gminy Poświętne  

z dnia 17 września 2012 r.  

             

Na podstawie analizy potrzeb i   zrealizowanych wydatków dokonano zmian w   planie dz. 600, 801, 852 w   tym w   funduszu sołeckim w   dziale 600.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z   dnia 21 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 1   000,00 na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w   części gwarantowanej z   budżetu państwa.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150/2012 z   dnia 29 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 851 o   kwotę 499,00 na finansowanie zadania w   związku z   wydanymi decyzjami w   sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2012 z   dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 300,00 na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z   dnia 31 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 16 200,00 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567.

 

[2] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i   Nr 240, poz. 1429.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »