| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy w Kadzidle

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie 39 851 038,80 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 30 627 705,03 zł.

b) majątkowe w kwocie 9 223 333,77 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 43 576 217,03 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 29 899 365,47 zł.

b) majątkowe w kwocie 13 676 851,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 725 178,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1)kredytów w kwocie 1 648 770,60 zł.

2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 010 061,63 zł.

3)pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 066 346,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 6 104 757,23 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 379 579,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W Uchwale Nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012 § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 648 770,60 zł,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 379 579,00 zł,

4)finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 066 346 zł.”

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik3.xls

załącznik Nr 3 - wyd. na inwest.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik4.xls

Zał-nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »