| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/242/2012 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)               § 0920 900,00
dochody bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe               § 0920/01 1.500,00
§ 0920/03 1.500,00
§ 0970/01 300.00
§ 0970/03 250,00

dochody bieżące

Rozdz. 80110 Gimnazja                                           § 0920/04 600,00

§ 0921/01 1.200,00

§ 2701/04 65.736,00
dochody bieżące

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące               § 0920 600,00

dochody bieżące

Zwiększenia dochodów ogółem : 72.586,00 zł w tym
dochody bieżące 72.586,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki

DZ. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)§ 4040 3.880,00
wydatki bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola                                           § 4040/11 3.130,00
wydatki bieżące

DZ. 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi               § 4170 705,00
wydatki bieżące

DZ. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4110 4.200,00

                                                                      § 4120 1.100,00

wydatki bieżące

Zmniejszenia wydatków ogółem : 13.015,00 zł w tym
wydatki bieżące 13.015,00 zł

Zwiększa się wydatki
DZ. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)§ 4300 6.850,00
wydatki bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie              

Rozdz. 80104 Przedszkola                                           § 3020/11 3.130,00

wydatki bieżące              

Rozdz. 80110               Gimnazja               § 4211/04 500,00

§ 4241/04 500,00
§ 4301/04 9.000,00              
§ 4411/04 2.000,00
§ 4421/04 52.736,00
§ 4431/04 1.000,00

wydatki bieżące

DZ. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi               § 4110 680,00

§ 4120 25,00
wydatki bieżące

DZ. 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4170 9.180,00

wydatki bieżące

Zwiększenia wydatków ogółem : 85.601,00 zł w tym
wydatki bieżące 85.601,00 zł

§ 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok”, Tabelę Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” i Załącznik Nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok” oraz Załącznik Nr 5 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.448.156,23 zł w tym

a) bieżące w kwocie 54.417.052,23 zł

b) majątkowe w kwocie 3.031.104,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1 .

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.019.742,65 zł w tym

a) bieżące w kwocie 46.032.286,05 zł

b) majątkowe w kwocie 7.987.456,60 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXXI/242/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1..xls

Tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XXXI/242/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2..xls

Tabela Nr 2 WYDATKI  BUDŻETU  MIASTA  SULEJÓWEK  NA  2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/242/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.xlsx

Załącznik nr 4 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/242/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok


[1]

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,  poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,  poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »