| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 92.648,69 zł do kwoty 16.800.576,05 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie                             15.382.960,79 zł,

b) majątkowe w kwocie                             1.417.615,26zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 92.648,69 zł do kwoty 19.888.914,05 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie                             14.202.531,05 zł,

b) majątkowe w kwocie                             5.686.383,00zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

Ustalony w § 5 uchwały nr XII/78/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Objaśnienia

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012 r. zwiększa się dochody  jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 67.72,69 zł, w tym: dochody bieżące – 51.088,43 zł, dochody majątkowe -15.984,26 zł.

W związku z przystąpieniem Gminy Wiśniew do projektu ”Dziecięca akademia przyszłości” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach PO KL Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.576 zł oraz plan wydatków (udział środków własnych) o kwotę 6.496 zł.

Wydatki:

Zwiększa się wydatki bieżące na:

-zakup usług remontowych/ wymiana witryny okiennej i drzwi / w budynku ośrodka zdrowia- 25.000 zł,

- diety dla radnych - 24.000 zł,

- zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy/ opłata pocztowa/ - 15.000 zł,

- zakup materiałów i usług na promocję gminy – 15.000 zł,

- diety dla sołtysów – 2.000 zł,

Zmniejsza się wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych w rozdziale Rady gminy – 1.500 zł,

- zakup materiałów i usług w rozdziale pozostała działalność/ dział Administracja publiczna/ -18.923,31 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Urzędy gmin – 10.000 zł,

- odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 50.000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na:

-  budowę chodnika w miejscowościach Mroczki i Śmiary o kwotę 10.000 zł,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 63 na odcinku Wiśniew – Wiśniew-Kolonia Etap 2.-50.000 zł.

Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10 zł (zmniejszenie dla Gminy Łuków, zwiększenie dla Miasta Siedlce).

W dziale Oświata i wychowanie zmienia się plan wydatków w ramach posiadanych środków pomiędzy jednostkami w celu:

- zabezpieczenia dowożenia dzieci do Samorządowego Przedszkola,

- zabezpieczenia właściwej realizacji planu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- zabezpieczenia właściwej realizacji wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz potrzeby zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmienia się między działami i między paragrafami plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 5.860 zł.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się między paragrafami plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.424 zł w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i usług opiekuńczych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »