| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz. 1240 ) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 4   i 13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.1172) - Rada Miejska w   Pruszkowie uchwala, co następuje :  

§   1.  

 

Po stronie dochodów:  

 

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

 

-  

16 190  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

-  

16 190  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

-  

16 190  

§  

2001  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

-  

16 190  

 

Po stronie wydatków:  

 

 

zmniejszyć:  

 

zwiększyć:  

Ogółem:  

 

 

4 048  

 

20 238  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

4 048  

20 238  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

4 048  

20 238  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

1 048  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 000  

-  

§  

4420  

Podróże służbowe zagraniczne  

-  

4 048  

§  

4421  

Podróże służbowe zagraniczne  

-  

16 190  

§   2.   Brak treści  

1)   Uchwala się dochody budżetu miasta na 2012r w   wysokości 160 834 272 zł  

2)   Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2012r w   wysokości 171 260 951 zł  

3)   Źródłem pokrycia deficytu w   kwocie 10 426 679 zł są:  

-   wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 10 426 679 zł  

4)   Spłata pożyczek i   kredytów w   wysokości 10 235 065 zł.  

§   3.   W uchwale Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w   Pruszkowie z   dnia 15 grudnia 2011r w   sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok:  

1)   Załącznik nr 4   „Dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik nr 11 „Przychody budżetu i   rozchody budżetu związane z   finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   Załącznik nr 16 „Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Wacławek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 września 2012 r.

DOTACJE I   ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z   UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O   KTÓRYCH MOWA W   ART. 5   UST.1 PKT 2   I 3  

 

OGÓŁEM  

876 811  

Partnerski Projekt Szkół - program „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS.  
Okres realizacji 2012-2014  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

16 190  

Rozdział  

80101  

Szkoły podstawowe  

16 190  

§  

2001  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

16 190  

Projekt „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z   zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 - 2013  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

491 752  

Rozdział  

80195  

Pozostała działalność  

491 752  

§  

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

417 989,20  

§  

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

73 762,80  

Projekt systemowy „ SERWIS RODZINNY” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2008 - 2013  

Dział  

853  

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

362 475  

Rozdział  

85395  

Pozostała działalność  

362 475  

§  

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

344 250  

§  

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

18 225  

Projekt systemowy „ Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w   szkołach podstawowych ” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 – 2013.  

Dział  

926  

Kultura fizyczna  

6 394  

Rozdział  

92605  

Zadania w   zakresie kultury fizycznej  

6 394  

§  

2007  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

5 434,90  

§  

2009  

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

959,10  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 września 2012 r.

PRZYCHODY BUDŻETU I   ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z   FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 

L.p.  

Treść  

Klasyfikacja przychodów i   rozchodów  

Kwota zmian  
(w zł)  
+ zwiększenia  
- zmniejszenia  

Plan po zmianach  
( w   zł)  

1.  

Planowane dochody  

 

+ 16 190  

160 834 272  

2.  

Planowane wydatki  

 

+ 16 190  

171 260 951  

3.  

Wynik ( deficyt )  

 

 

-10 426 679  

 

I  

Przychody ogółem  

 

 

20 661 744  

 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  

§ 952  

 

10 235 065  

 

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

§ 950  

 

10 426 679  

 

II  

Rozchody ogółem  

 

 

10 235 065  

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

§ 992  

 

10 235 065  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/228/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 września 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z   UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O   KTÓRYCH MOWA W   ART. 5   UST. 1   PKT 2   I 3, W   CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z   REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

1.  

Projekt  

Partnerski Projekt Szkół - program „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS. Okres realizacji 2012-2014  

 

Klasyfikacja  

Dz. 801, rozdz. 80101  

 

Wydatki w   okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu ) w   tym:  

63 683,20  

 

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

0,00  

 

Środki pochodzące z   budżetu gminy  

0,00  

 

Środki z   budżetu UE  

63 683,20  

 

Planowane środki na 2012 rok  

 

Wydatki razem  

16 190,00  

 

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

0,00  

 

Środki pochodzące z   budżetu gminy, z   czego  

0,00  

 

Środki pochodzące z   kredytu  

0,00  

 

Środki z   budżetu UE  

16 190,00  

2.  

Projekt  

Projekt „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z   zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Okres realizacji 2012 – 2013  

Klasyfikacja  

Dz. 801, rozdz. 80195  

Wydatki w   okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu ) w   tym:  

656 592,00  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

98 488,80  

Środki pochodzące z   budżetu gminy  

0,00  

Środki z   budżetu UE  

558 103,20  

Planowane środki na 2012 rok  

Wydatki razem  

491 752,00  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

73 762,80  

Środki pochodzące z   budżetu gminy, z   czego  

0,00  

Środki pochodzące z   kredytu  

0,00  

Środki z   budżetu UE  

417 989,20  

3.  

Projekt  

Projekt systemowy „ SERWIS RODZINNY” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2008 - 2013  

Klasyfikacja  

Dz. 852, rozdz. 85214, rozdz. 85219, Dz.853, rozdz. 85395  

Wydatki w   okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu ) w   tym:  

1 676 592,70  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

75 303,97  

Środki pochodzące z   budżetu gminy  

177 435,10  

Środki z   budżetu UE  

1 423 853,63  

Planowane środki na 2012 rok  

Wydatki razem  

405 000,00  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

18 225,00  

Środki pochodzące z   budżetu gminy, z   czego  

42 525,00  

Środki pochodzące z   kredytu  

0,00  

Środki z   budżetu UE  

344 250,00  

4.  

Projekt  

Projekt systemowy „ Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w   szkołach podstawowych ” w   ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 2012 – 2013.  

Klasyfikacja  

Dz.926, rozdz.92605  

Wydatki w   okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu ) w   tym:  

18 024,00  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

2 703,60  

Środki pochodzące z   budżetu gminy  

0,00  

Środki z   budżetu UE  

15 320,40  

Planowane środki na 2012 rok  

Wydatki razem  

6 394,00  

Środki pochodzące z   budżetu krajowego  

959,10  

Środki pochodzące z   budżetu gminy, z   czego  

0,00  

Środki pochodzące z   kredytu  

0,00  

Środki z   budżetu UE  

5 434,90  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »