| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 80/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

200  

66 060  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

200  

66 060  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

66 060  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

66 060  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

200  

-  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

200  

-  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

110 822  

176 682  

 

Dział  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

64 000  

64 000  

Rozdz.  

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

64 000  

64 000  

§  

4520  

Opłaty na budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

14 000  

-  

§  

4590  

Kary i   odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  

-  

64 000  

§  

4600  

Kary i   odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

50 000  

-  

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

6 800  

6 800  

Rozdz.  

75414  

Obrona cywilna  

2 800  

2 800  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

2 800  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

2 100  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

700  

-  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

4 000  

4 000  

§  

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

-  

4 000  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

4 000  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

39 822  

39 822  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

24 739  

24 739  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 300  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

12 700  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

6 193  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

-  

400  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

4 000  

6 019  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2 315  

600  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

9 917  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 100  

500  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

700  

600  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

705  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

150  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 919  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

-  

360  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

2 983  

2 983  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

50  

-  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

100  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

487  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

-  

1 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

1 000  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

1 216  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

440  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

100  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

654  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

180  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

239  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

400  

100  

Rozdz.  

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

12 100  

12 100  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

12 100  

12 100  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

200  

66 060  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

66 060  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

66 060  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

200  

-  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

200  

-  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 65 860 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 65 860 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »