| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   poźn. zm ) Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje;  

§   1.   1. Dokonuje się zmian w   dochodach budżetu gminy zmniejszając plan o   kwotę 21.640,00zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 11.139.955,41 zł., z   tego : a) bieżące w   kwocie 10.326.110,41 zł. b) majątkowe w   kwocie 813.845,00 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w   wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o   kwotę 101.542,35 zł. oraz zmniejszając plan o   kwotę 63.182,35 zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 10.779.724,41 zł., z   tego : a) bieżące w   kwocie 9.708.313,06 zł. b) majątkowe w   kwocie 1.071.411,35 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 2, nr 2a do niniejszej uchwały.  

§   2.   1. Nadwyżka budżetu w   wysokości 360.231,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i   pożyczek . 2.Przychody budżetu wynoszą 518.055,00 zł., rozchody 878.286,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   dotacjach udzielonych z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   1. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Góral


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVI/101/12 Rady Gminy Sterdyń z   dnia 17 września 2012 r. w   sprawie zmian w   budżecie gminy na 2012 r. W   planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan z   tytułu: - dotacji z   Urzędu Marszałkowskiego na drogę Zaleś – kwota 6.935 zł., - dotacji na drogę Paulinów – Stary Ratyniec – kwota 14.705 zł. Ogółem dochody zmniejszają się o   21.640 zł. W   planie wydatków dokonuje się następujących zmian: W   dziale 600 – Zmiana planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej z   miejscowości Zaleś w   kierunku Łomnej” – zmniejszenie po przetargu o   24.000 zł oraz zmiana źródeł finansowania. Poprzednio planowano to zadanie sfinansować w   kwocie 64.000 zł. ze środków własnych i   50.000 zł z   dotacji z   Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie planuje się kwotę 43.065 zł. z   dotacji , 40.000 zł z   kredytu i   6.935 zł. ze środków własnych. Poza tym wprowadza się nowe zadania realizowane przez Powiat Sokołowski w   ramach udzielanej pomocy na realizację zadań z   zakresu dróg publicznych. Łączna wartość pomocy do zadań wymienionych w   zał. 2a lp 3   i 4   wynosi 101.542,35 zł, w   tym na zadanie związane z   usuwaniem skutków klęsk żywiołowych kwota 49.380,20zł. Poza tym zmniejsza się po przetargu plan nakładów na drogę Paulinów – Stary Ratyniec o   kwotę 27.105 zł. Zmniejsza się również plan na bieżące utrzymanie dróg o   kwotę 12.077,35 zł. Ogółem dochody zmniejsza się o   kwotę 21.640 zł, wydatki zwiększa się o   38.360 zł, a   źródłem pokrycia tych zmian jest kredyt bankowy w   kwocie 60.000 zł.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie dochodów gminy na 2012 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planie wydatków gminy na 2012 r.  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majatkowych na 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »