| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o   kwotę   54.210,72 zł   wg załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.   Plan dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych gminie ustawami z   zakresu administracji rządowej zwiększa się o   kwotę   800,00 zł   wg załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały po zmianach wynosi on   1.632.395,03 zł   .  

2.   Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o   kwotę   54.210,72 zł   wg załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały.  Plan wydatków związanych z   realizacją zadań zleconych gminie ustawami z   zakresu administracji rządowej zwiększa się o   kwotę   800,00 zł   wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on   1.632.395,03 zł.  

3.   Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę   15.279.869,26 zł   z tego:  

a)   bieżące 9.520.815,57 zł,  

b)   majątkowe 5.759.053,69 zł.  

4.   Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę   14.644.652,17 zł   z tego:  

a)   bieżące 8.267.526,45 zł,  

b)   majątkowe 6.377.125,72 zł.  

§   2.   Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012 w   wysokości   6.377.125,72 zł   wprowadzając zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Ruszczyński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/104/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   DOCHODACH GMINY  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/104/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

ZMIANY W   DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/104/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W   WYDATKACH BUDŻETU GMINY  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/104/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

ZMIANY W   WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/104/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

INWESTYCJE NA 2012 ROK  


Uzasadnienie

Zmiany zawarte w   uchwale wprowadza się aby urealnić budżet na 2012 r.  

Z   ałącznikiem Nr1 i   Nr 2   wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami  

i paragrafami.  

W dziale 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się § 4210 o   7.000,00 zł   a zmniejsza się § 4300 o   7.000,00 zł.  

W dziale   750   rozdział 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się § 4010 o   kwotę   37.050,00 z   ł i   § 4110 o   10.000,00 zł a   zwiększa się§ 4170 o   5.500,00   zł i   § 6050 o   33.000 zł   na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w   archiwum.  

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w   Starym Szelkowie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego przenosi się z   tegoż rozdziału   8.550,00 zł   .  

W dziale   754   rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne wprowadza się   155.000,zł   dobrowolne wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej   w   Szelkowie na za zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz dotację z   Samorządu Województwa Mazowieckiego na tenże samochód w   kwocie   80.000,00 zł   i dotacje z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w   Warszawie   150.000,00 zł.  

W dziale   801 – Oświata i   wychowanie,   rozdziale 80195 – Pozostała działalność wprowadza się dotację w   kwocie   41.703,00 zł   na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w   ramach działania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z   grup o   utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w   jakości usług edukacyjnych".  

Ponadto w   tymże dziale zmniejsza się po procedurze przetargowej dotacje unijne na budowę „Hali sportowej „ o   451.705,28 zł   .  

W dziale   852 – Pomoc społeczna   wprowadza się   13.300,00 zł:   w tym   900,00 zł   na zadania zlecone z   przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,   12.100,00zł   na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  

i   300,00 zł   . na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.  

Wprowadza się w   dziale   854 -   Edukacyjna opieka wychowawcza   12.000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach Rządowego  

Programu pomocy uczniom w   2012r.  

W dziele   900   rozdział 90002   -   Gospodarka odpadami wprowadza się dotację w   kwocie   154.532,00 z   ł z   WFOŚ i   GW Warszawie na zadanie pn.: "Usuwanie i   unieszkodliwianie azbestu z   terenu Gminy Szelków"   w   rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i   dróg likwiduje się § 2320 w   kwocie   10.000,00 zł   tj. dotacje dla powiatu na zadanie związane z   ogłoszeniem przetargu na oświetlenie.  

Do przetargu przystąpiły wszystkie gminy z   powiatu makowskiego i   każda będzie płacić po 5.000,00 zł.  

5.000,00 zł wprowadza się z   powrotem na § 4260 i   drugie 5.000,00 zł na § 4300 na opłacenie przetargu.  

Dział - 921 Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego po procedurze przetargowej zmniejsza się środki unijne na „Remont budynku pełniącego społeczną kulturalną - świetlica” w   Nowym Strachocinie   o 100.619,00 zł i   środki własne   o 50.000,0 zł.  

Środki własne przeznacza się w   kwocie 21.000,00 zł na przebudowę kominów na Szkole Podstawowej w   Szelkowie, 14.000,00 zł na remonty świetlic wiejskich i   15. 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w   Magnuszewie Małym na remont samochodu.  

Zmiany związane z   zadaniami zleconymi mają odbicie w   załączniku Nr 1a i   Nr 2a do niniejszej uchwały.  

Załącznik Nr 3   pokazuje zmiany w   inwestycjach gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »