| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dniu 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8 i 9 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Miejska w Glinojecku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się"Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/266/2014
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 25 marca 2014 r.

"Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gmina Glinojeck pokrywa koszty realizacji przedsięwzięć, związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów i odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub innych obiektów z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, które nie są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Pomoc udzielana przez Gminę Glinojeck stanowi realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, przyjętego Uchwałą Nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 roku.

3. Użyte w Regulaminie określenia „azbest” i „wyroby zawierające azbest” oznaczają wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.)

II. Podmioty objęte pomocą

§ 2. 1. Z pomocy finansowej na usuwanie, transport i utylizację wyrobów i odpadów zawierających azbest mogą skorzystać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe), nie prowadzące działalności gospodarczej na nieruchomości z której będzie usuwany azbest, którzy złożą stosowne wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku oraz Zarządcy gminnych budynków użyteczności publicznej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie.

2. Z pomocy mogą skorzystać osoby mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.

4. W przypadku nieruchomości, do których prawo własności lub użytkowania wieczystego posiada więcej niż jedna osoba, konieczne jest podpisanie wniosku oraz spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkich współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych.

III. Środki na realizację Zadania i forma udzielanej pomocy

§ 3. 1. Środki na realizację Zadania, polegającego na usuwaniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z dotacji pozyskanej przez Gminę Glinojeck z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW), ze środków własnych Gminy Glinojeck, w szczególności pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska lub ze środków pozyskanych przez Gminę z innych źródeł.

2. W przypadku nie przyznania dotacji Gminie Glinojeck z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie pozyskaniu środków z innych źródeł lub nie przeznaczeniu środków własnych Gminy, zadanie nie będzie realizowane.

3. Gmina Glinojeck zastrzega sobie zmianę trybu przydzielania pomocy finansowej na realizację Zadania – w przypadku zmiany zasad udzielania pomocy przez WFOŚiGW w Warszawie.

4. Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez zlecenie przez Gminę Glinojeck uprawnionej firmie, wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz sfinansowanie prac polegających na demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w ilości zgłoszonej w złożonych wnioskach przez poszczególnych wnioskodawców, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. Ze środków własnych Gminy Glinojeck mogą być sfinansowane koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Koszt demontażu będzie sfinansowany tylko w przypadku pozyskania środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych. W przeciwnym wypadku będzie kosztem własnym Wnioskodawcy.

IV. Zasady przyznawania pomocy

§ 4. 1. Pomoc w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest polega na nieodpłatnym usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w zakresie zgłoszonym przez zainteresowane osoby we wniosku o przyznanie pomocy.

2. Sfinansowaniu będą podlegały koszty związane z utylizacją odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego oraz elewacji takie jak: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. Koszt demontażu będzie sfinansowany tylko w przypadku pozyskania środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych. W przeciwnym wypadku będzie kosztem własnym właściciela bądź użytkownika nieruchomości.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji a także wykonania dokumentacji technicznej.

5. Gmina nie pokrywa kosztów usunięcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kosztów poniesionych przez właścicieli (użytkowników), którzy we własnym zakresie usunęli i zutylizowali odpady azbestowe.

6. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac.

7. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie sfinansowania usługi usuwania wyrobów azbestowych zobowiązany jest dokładnie podać ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji w m2lub kg.

8. W przypadku ubiegania się o bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest, które zostały zdemontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zakupione i niewykorzystane - wyroby te powinny być zabezpieczone i przygotowane do transportu tj. płyty azbestowo-cementowe nie połamane powinny zostać ułożone na palecie i szczelnie opakowane w folię polietylenową, natomiast odpady zawierające azbest połamane powinny być zapakowane w worki foliowe aby możliwe było oszacowanie ich ilości przez zważenie.

9. W przypadku płyt azbestowych zmagazynowanych na posesji pomoc polega na pokryciu kosztów zabezpieczenia, załadunku i transportu odpadów na przystosowane składowisko i ich unieszkodliwienia.

10. Wykonanie usługi nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Glinojeck i Wykonawcą robót, do 31 października każdego roku. Dokładny termin wykonania usługi ustala Właściciel z Wykonawcą.

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

a) uzgodnienia z wyłonionym przez Gminę Glinojeck Wykonawcą prac terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest,

b) udostępnienia Wykonawcy prac przedmiotowej nieruchomości w uzgodnionym terminie.

12. W przypadku nie uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest lub naruszenia innych warunków niniejszego regulaminu Gmina Glinojeck może wycofać się z udzielenia pomocy.

13. Termin składania wniosków: nabór ciągły, tj. przez cały rok poprzedzający realizację zadania. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, będą mogły być zrealizowane w roku następnym.

§ 5. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o sfinansowanie zadania określonego w § 4 jest przedłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku następujących dokumentów:

1) Wniosku o uzyskanie dofinansowania wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad;

2) Kopii Zgłoszenia do starostwa o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z mapą do celów opiniodawczych z zaznaczonym budynkiem z którego będzie usuwany azbest – w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku (załącznik nr 2) lub pozwolenia na budowę (wymagane w przypadku, gdy nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu) lub oświadczenia, iż dokumenty te zostaną dostarczone min. 30 dni przed rozpoczęciem demontażu (załącznik nr 2a);

3) Kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki, lub zgoda właściciela na realizację zadania; w przypadku budynku/działki, do którego tytuł własności posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli;

4) Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 3).

2. Urząd Miasta i Gminy zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

§ 6. 1. Wartość udzielonej pomocy dla poszczególnych wnioskodawców wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego odpadu zawierającego azbest z danej posesji i potwierdzonej w protokole przekazania odpadu lub karcie przekazania odpadu na składowisko, przedłożonych przez wykonawcę usługi wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2. Wysokość pomocy na realizację zadania objętego wnioskiem wynosi do 100% kosztów określonych w § 4 pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji. Warunkiem bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych z danej posesji jest dokładne wyliczenie i podanie we wniosku ilości wyrobów azbestowych (w m2- ilość płyt eternitowych pomnożona przez powierzchnię płyty lub w kg – w przypadku płyt eternitowych połamanych). W przypadku rozbieżności w ilości odpadów azbestowych podanych we wniosku a ilości rzeczywistej odpadów w dniu odbioru – różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów do utylizacji a rzeczywistą ilością odpadów przeznaczonych do demontażu i utylizacji ponosi właściciel nieruchomości (Wnioskodawca).

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną pomocą na usuwanie wyrobów azbestowych.

§ 7. 1. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

2. Wnioski niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

3. Na podstawie złożonych i pozytywnie zakwalifikowanych wniosków sporządzony zostanie wniosek o dotację z WFOŚiGW w Warszawie lub z innych dostępnych źródeł zewnętrznych.

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być realizowane w roku następnym.

5. Wniosek może zostać poddany sprawdzeniu i weryfikacji w terenie przez uprawnione osoby.


Załącznik Nr 2 do „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

Ciechanów, dnia .........................................

...........................................................

imię i nazwisko lub nazwa inwestora

...........................................................

adres zamieszkania

..........................................................

Starostwo Powiatowe

w Ciechanowie

ZGŁOSZENIE

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.

DZ. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

zgłaszam/y /zamiar przystąpienia do budowy /wykonania robót budowlanych/

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

na działce nr.............................................położonej w......................................................................

przy ul...................................................................................................................................................

Charakterystyka przedmiotu zgłoszenia...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy tu określić rodzaj robót, zakres i sposób ich wykonania)

Do wykonywania robót zamierzam/y/ przystąpić w dniu: ...................................................................

termin rozpoczęcia robót min. na 30 dni od daty

złożenia wniosku

POUCZENIE:

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W załączeniu przedkładam/y/:

1) oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) odpowiednie szkice i rysunki, wycinek mapy zasadniczej służącej do celów opiniodawczych*,

3) zaświadczenie z urzędu Miasta/ Gminy/ o zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego¹

4) pozwolenie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami¹

5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane / dot. art. 29 ust. 1 pkt. 19 ww ustawy- Prawo budowlane/¹

6) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane /dot. art. 30 ust. 1 pkt. 4 ww ustawy- Prawo budowlane/¹

.................................................................

podpis wnioskodawcy /ów/

*niepotrzebne skreślić

¹ jeżeli jest to wymagane


Załącznik Nr 2a do „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

………………………………………….

Imię, nazwisko

………………………………………….

miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na utylizację wyrobów zawierających azbest  oświadczam, że minimum 30 dni przed planowanym demontażem wyrobów zawierających azbest dokonam zgłoszenia lub uzyskam prawomocną decyzję administracyjną związaną z zakresem wykonywanych prac od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie) oraz w tym samym terminie dostarczę te dokumenty do Urzędu Miasta i Gminy, celem załączenia do wniosku o dofinasowanie na utylizację azbestu.

......................................................................

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)


Załącznik Nr 3 do „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST[1])

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres[2]) :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy[3]) :................................................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej[4]) :...............................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4):.............................................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu[5]) :.........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów[6]) :...............................................................................................................

8. Stopień pilności[7]) :..................................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów[8]) :

a) nazwa i numer dokumentu:......................................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji:........................................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:...........................................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia[9]) :.....................


Załącznik Nr 1 do „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

…………………., dnia ………………

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy     Glinojeck.

1.Dane osobowe Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………..

2. Miejsce występowania odpadów zawierających azbest przewidzianych do utylizacji:

Działka nr ew. ………, miejscowość ………………, nr posesji ………………

3. Proszę o dofinansowanie*):

□ demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

□ odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest

z budynku mieszkalnego, gospodarczego, inwentarskiego, garażowego, …………*)\

4. Planowany termin realizacji prac ………………………

5. Rodzaj odpadów: ……………………………………………………..

(płyty eternitowe płaskie, faliste, inny odpad)

6. Ilość odpadów zawierających azbest przeznaczona do utylizacji (m2lub kg) ………………………. (powierzchnia w m2= ilość płyt eternitowych falistych pomnożona przez powierzchnię jednej płyty; w przypadku płyt płaskich podać powierzchnię dachu)

Oświadczam, że nieruchomość z której będą usuwane wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553), że powyższe dane i złożone dokumenty są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami przyznawania dofinansowania i akceptuję jego warunki.

                                                                                                               

…………………………………

                                                                                                                podpis wnioskodawcy

*)właściwe zaznaczyć

data

(podpis)


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa zasady udzielania pomocy osobom fizycznym (w tym wspólnotom mieszkaniowym) w zakresie bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska zezwalają na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, także z zakresu gospodarki odpadami.

Mając na uwadze zapisy Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck przyjętego Uchwałą Nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 roku gmina powinna podejmować działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Służyć temu mogą działania polegające na organizowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Gmina może ubiegać się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych dla osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zasadach określonych corocznie przez Fundusz. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z Programem „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku, składają wnioski indywidualnie do WFOŚiGW w Warszawie. W związku z tym, iż dotacja z WFOŚiGW w 2014 roku pokrywa 85 % kosztów usuwania i utylizacji azbestu, zasadne jest przyjęcie zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, przy udziale środków własnych Gminy lub z innych środków zewnętrznych, aby pomóc mieszkańcom w bezpiecznym usuwaniu azbestu.

Wobec powyższego uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Sporządziła: Monika Sarnecka

Glinojeck, 07.03.2014 r.


[1]) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

[2]) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

[3]) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- -gospodarczy, inny.

[4]) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

[5]) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: —                            płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, —                            płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, —                            rury i złącza azbestowo-cementowe, —                            rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, —                            izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, —                            wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, —                            przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, —                            szczeliwa azbestowe, —                            taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, —                            wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, —                            papier, tektura, —                            drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó-kien azbestu), —                            drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie               stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, —                            inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

[6]) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

[7]) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

[8]) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat¬niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla¬nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

[9]) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »