| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/402/2014 Rady Gminy Siedlce

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.,poz. 594 zpóźn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -  2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Misiura


Załącznik do Uchwały
Nr XLI/402/2014
Rady Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY W ZAKRESIE    DOŻYWIANIA”  NA LATA 2014 - 2020

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Podstawą realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020, zwanego dalej „ Programem”, jest art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) zgodnie z którym zadaniem własnym gminy  jest podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikajacych
z rozeznanych  potrzeb gminy, w tym  tworzenie i realizacja programów osłonowych, które mają na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych danej społeczności. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Siedlce, który pozwoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach na zapobieganie, łagodzenie i niwelowanie zjawiska niedożywienia głównie wśród dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.   Program jest spójny z ustanowionym przez Radę Ministrów wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

II. CELE PROGRAMU.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych,zamieszkujących na terenie gminy Siedlce.

Program jest elementem polityki społecznej w zakresie:

1) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

2) upowszechniania zdrowego stylu życia,

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. OCENA SYTUACJI.

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka osoby dorosłe a także dzieci w zakresie uczęszczania do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.Wynika to zarówno z problemów finansowych jak również z niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole, braku znajomości zasad prawidłowego żywienia dzieci oraz jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży, braku należytego zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego żywienia dzieci podczas pobytu w szkole.

Wobec takiej sytuacji objęcie dzieci i uczniów wyrażajacych chęć zjedzenia posiłku w szkole czy przedszkolu, pomimo braku ustalenia przesłanek dochodowych, pozwoli na zabezpieczenie ich potrzeb żywieniowych.W roku 2012 w czasie realizacji Programu dożywiania na mocy ustawy
z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z przyznania posiłku przez dyrektora w szczególnie uzasadnionych sytuacjach skorzystało 10 dzieci, co stanowi 2,28 % ogólnej liczby dzieci dożywianych w szkołach lub przedszkolach. W 2013 roku, ostatnim , w którym obowiązywała w/w ustawa przedmiotową pomocą objęto 20 dzieci, co stanowi 4,72 % ogółem dożywianych dzieci. Powyższe dane wskazują, iż zasadne jest przyjęcie  programu osłonowego umożliwiającego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez możliwości sprawdzenia sytuacji materialnej rodziny objęcia dzieci pomocą w formie przyznania posiłku przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

Z doświadczeń pracowników socjalnych wynika, iż pomoc żywnościowa jest jedną
z najważniejszych i podstawowych form wsparcia dla osób , które nie radzą sobie samodzielnie ze swoimi problemami życiowymi. Istnieje potrzeba, aby pomoc  żywnościowa mogła być także udzielana doraźnie osobom znajdujacym sie w trudnej sytuacji z powodu zdarzeń losowych lub innych przyczyn dezorganizujących sytuację życiową rodziny.

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ORAZ SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU.

1. Pomocy w ramach realizacji Programu udziela się osobom spełniajacym warunki otrzymania pomocy wszkazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy,
w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom, znajdujacym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Pomoc w formie posiłku udzielana jest ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystajace
z zajęć w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, niezwłocznie informując o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Wsparcie dla osób i rodzin w zakresie dożywiania może być realizowane również w formie dostarczania żywności w ramach innych programów, w tym programu współpracy gmin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami .

5. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach we współpracy
z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy Siedlce oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola, w tym niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu gminy Siedlce.

6. W przypadku udzielenia pomocy, o której mowa w ust.3, środki finansowe za zrealizowaną pomoc bedą przekazywane przez GOPS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły lub przedszkola, listy uczniów lub dzieci zawierającej imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, liczbę posiłków oraz koszt jednostkowy posiłku w miesięcznym okresie rozliczeniowym, załączonej do dokumentów rozliczeniowych.

7. Przyznanie pomocy o której mowa w ust.3 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.

8. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie zgodnie z ust.3 nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

9. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust.4, w przypadku braku informacji o aktualnej sytuacji osoby lub rodziny, wymaga ustalenia tej sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, nie wymaga jednak wydania decyzji administracyjnej . Przyznanie pomocy odbywa się poprzez wydanie skierowania potwierdzającego uprawnienia osób do otrzymania produktów żywnościowych.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych między innymi zdarzeniem losowym,dużymi wydatkami na leczenie lub rehabilitację w związku z ciężką chorobą istnieje możliwośliwość udzielania pomocy w formie produków żywnościowych bez spełnienia wymogu dotyczącego  kryterium dochodowego, uprawniajacego do tej formy pomocy.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 .

VI. MONITORING PROGRAMU.

Z realizacji programu sorządzana jest kwartalna i roczna informacja będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  na lata 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Misiura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »