| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/428 /2014 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.

Uchwala się program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/428 /2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 6 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY
„POMOC GMINY KOZIENICE W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020”

I. ZA Ł O Ż ENIA PROGRAMU

Program „Pomoc Gminy Kozienice w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 14.

Program jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Kozienice.

II. CELE PROGRAMU

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.              

Grupę docelową programu stanowią:

· dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

· uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej;

· osoby dorosłe w szczególności samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

· poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

· kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;

· pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza.

Program przewiduje wsparcie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczniów i dzieci wyrażających chęć zjedzenia posiłku w sytuacjach, gdy dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona powyższa pomoc, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Kozienice w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy będzie realizowane bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJ Ą CA REALIZACJ Ę PROGRAMU

W roku 2013 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach objął wsparciem 887 rodzin, w tym 1380 osób w tych rodzinach. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1 087 osób w zakresie dożywiania, w tym 426 dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole Z analizy danych MGOPS wynika, iż najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej w 2013 roku było :

· ubóstwo (601 rodzin, w tym 1541 osób w rodzinach);

· bezrobocie (607 rodzin, w tym 1 743 osoby w rodzinach);

· długotrwała lub ciężka choroba (300 rodzin, w tym 788 osób w rodzinach);

· niepełnosprawność (299 rodzin, w tym 688 osób w rodzinach);

· bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (210 rodzin, w tym 855 osób w rodzinach ).

Ubóstwo rodzin, bezrobocie a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Objęcie pomocą dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Dożywianie dzieci/uczniów w szkołach jest najlepszą formą wspomagania dziecka i jego rodziny.

W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. PODMIOTY REALIZUJACE PROGRAM

Program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z tereny Gminy Kozienice.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VI. MONITORING PROGRAMU

Realizacja programu będzie monitorowana poprzez sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z rozliczania dotacji na realizację programu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »