| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/170/14 Rady Gminy Czarnia

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ( Dz. U., poz. 451 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 8780 z późn. zm. )

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Krzysztof Kurzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/170/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 19 marca 2014 r.

WYKAZ  PRZYSTANKÓW  KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB  ZARZĄDZAJĄCYM  JEST  GMINA CZARNIAL.p.Miejscowość


Nazwa przy-
stanku


Numer
przy-stankuLokalizacja przystanku


1.


Brzozowy Kąt


Brzozowy Kąt


01


Droga powiatowa Nr 2510W Czarnia-Surowe.


2.


Czarnia


Czarnia - Centrum


02


Droga powiatowa Nr 2510W Czarnia-Surowe, obok Banku.


3.


Czarnia


Czarnia  - Dunaj


03


Droga powiatowa Nr 2510W Czarnia-Surowe, naprzeciwko posesji  Nr 80.


4.


Surowe


Surowe


04


Droga powiatowa Nr 2510W Czarnia-Surowe, obok Stacji Uzdatniania Wody.


5.


Surowe


Surowe - Szkoła


05


Droga powiatowa Nr 2510W Czarnia - Surowe, obok Zespołu Szkół w Surowem.


6.


Surowe


Surowe - krzyżówki


06


30 m od skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia – Surowe z drogą wojewódzką Nr 614 Chorzele – Myszyniec.


7.


Surowe


Surowe - Wiatrołowo


01


Droga powiatowa  Nr 2511W
Surowe – Długie – Bandysie w Surowem w koloni  Wiatrołowo.


8.


Długie


Długie I


02


Droga powiatowa  Nr 2511W
Surowe – Długie – Bandysie obok posesji nr 17.


9.


Długie


Długie II


03


Droga powiatowa Nr 2511W
Surowe – Długie – Bandysie, naprzeciw posesji  Nr 76a.


10.


Długie


Długie III


04


Droga powiatowa Nr 2511W
Surowe – Długie – Bandysie naprzeciw  posesji Nr 55.


11.


Bandysie


Bandysie OSP


01


Droga powiatowa Nr 2512W
Czarnia – Bandysie, obok budynku remizy OSP.


12.


Bandysie


Bandysie - Białuchy


02


Droga powiatowa Nr 2512W
Czarnia – Bandysie, obok pose-sji  Nr 6a.


13.


Rezerwat


Bandysie - Rezerwat


03


Droga powiatowa Nr 2512W
Czarnia – Bandysie, 30 m od skrzyżowania z drogą woje-wódzką nr 614 Chorzele – Myszyniec.


12.


Czarnia


Czarnia  k/kościoła


04


Droga powiatowa Nr 2512W
Czarnia – Bandysie,  obok kościoła w Czarni.


13.


Rutkowo


Rutkowo I


01


Droga powiatowa Nr 2509W
Czarnia - Cupel , 30 m od skrzy-żowania z drogą powiatową Nr 2586W Rutkowo-Lesiny Wielkie


14.


Rutkowo


Rutkowo II


02


Droga powiatowa Nr 2586W
Rutkowo – Lesiny Wielkie przy skrzyżowaniu z drogą gminną Rutkowo – Granica.

.

                                                                                                 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 19 marca 2014 r.

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW  KOMUNIKACYJNYCH  KTÓRYCH  WŁAŚCICIELEM  LUB  ZARZĄDZAJĄCYM JEST  GMINA  CZARNIA.

I. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych.

1. Udostępnienie  operatorom  lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których wła-

ścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Czarnia  następuje  na  podstawie  umowy zawartej

pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Czarnia, zwanej dalej Gminą.

2. Umowa o której mowa w pkt 1 zawierana jest na wniosek operatora lub  przewoźnika  skła-

dany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi następujące informacje;

a) proponowany  rozkład  jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wyka-

zie przystanków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy,

c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

d) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Czarnia.

II. Zasady korzystania z przystanków.

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest

Gmina Czarnia jest nieodpłatne.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na

nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na  przystan-

kach początkowych i końcowych.

III. Inne postanowienia regulaminu.

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przy-

padku, gdy z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w pkt 2.

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w

przypadku stwierdzenia :

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzy-

staniu z przystanków przez  innych przewoźników,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu

osób,

c) stwarzania zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  poprzez  m. in. blokowanie

wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach

we własnym zakresie po  uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez  Gminę  formy i rozmiarów

tabliczki przystankowej.

4. Zabrania się bez zgody Gminy umieszczania na wiatach przystankowych plakatów i ogło-

szeń .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »