| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego”

pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają: 1. Edward Marek Wroniewski – Starosta Pułtuski, 2. Andrzej Dolecki – Wicestarosta Pułtuski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Rzepnickiej, zwanym dalej “Powierzającym”, a   Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają: 1. Jan Mączewski – Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej “Przejmującym”  

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 5   ust. 2   i 3, ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2013r., poz. 595, ze zm.), art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2013r. poz. 885, ze zm.), art. 46 i   art. 48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) oraz uchwała Nr XI/86/07 Rady Powiatu w   Pułtusku z   dnia 30 października 2007r. w   sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w   Pułtusku do zawierania przez powiat pułtuski porozumień i   uchwała Nr XXXI/175/2005 Rady Powiatu Płońskiego z   dnia 30 marca 2005r. w   sprawie przejęcia zadań publicznych w   przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.  

§   1.   Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i   terminów przekazywania przez “Powierzającego” dotacji na realizację przez “Przejmującego” zadań z   zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.  

§   2.   1.   “Przejmujący” zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego” w   formie kursów na podstawie uzgodnionego z   “Przejmującym” skierowania określającego:  

1)   nazwę placówki realizującej zajęcia,  

2)   stopień kursu,  

3)   zawód,  

4)   termin,  

5)   liczbę uczniów,  

6)   wysokość opłaty,  

7)   nr konta bankowego.  

2.   “Przejmujący” zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i   wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i   wyżywienia ponosi uczeń.  

§   3.   1.   Odpłatność za kursy w   wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów i   kosztu kształcenia jednego ucznia “Powierzający” przekaże na konto “Przejmującego” po zakończeniu kursu.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia ustalany jest dla Województwa Mazowieckiego przez ośrodek koordynujący kształcenie zawodowe tj. Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gostyninie.  

3.   W roku 2014 koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).  

4.   Na kolejny rok odpłatność za kursy regulowana będzie w   wysokości ustalanej zgodnie z   zapisami ust. 1   i ust. 2.  

5.   Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez “Przyjmującego” po zakończeniu kursu, płatna na konto „Przejmującego” w   terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez „Powierzającego”.  

§   4.   Zmiany treści porozumienia będą dokonywane w   formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.  

§   5.   Porozumienie zawarto na rok budżetowy 2014.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, w   tym: 3   egzemplarze dla “Powierzającego”, na którym ciąży obowiązek publikacji, 2   egzemplarze – dla “Przejmującego”.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie do uczniów kierowanych na dokształcanie zawodowe od 1   stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

STAROSTA  


Edward Marek   Wroniewski


WICESTAROSTA  


Andrzej   Dolecki

STAROSTA  


Jan   Mączewski


WICESTAROSTA  


Andrzej   Stolpa

 


SKARBNIK POWIATU  


mgr   Krystyna   Rzepnicka

 


SKARBNIK  


Anetta   Gołaszewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »