| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/XXIV/2014 Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.), oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Dzierzgowie uchwala, co następuje:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest wyodrębnioną jednostką budżetową oraz jednostką organizacyjną Gminy Dzierzgowo utworzoną w celu realizowania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych gminie sprawuje Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie zadań własnych – Wójt Gminy w Dzierzgowie.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456),

4. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r.poz. 1442 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

9. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),

11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.),

12. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.)

13. Uchwały Nr XII/46/90 z dnia 21.03.1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie,

14. Innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych,

15. Niniejszego Statutu

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3.

              Podstawowym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek zapobiega trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek jest realizatorem:

1. Zada ń z zakresu pomocy spo ł ecznej jako zada ń w ł asnych, które obejmuj ą :

1) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego   pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

9) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

10) opłacanie składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,

11) praca socjalna,

12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

19) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

22) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

23) zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych,

24) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

25) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

26) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

27) wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2. Zada ń z zakresu pomocy spo ł ecznej jako zada ń zleconych gminie, które obejmuj ą :

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy wyrazili zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

6) wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o świadczeniach z opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;

3. Zada ń z zakresu dodatków mieszkaniowych jako zada ń w ł asnych gminy, które obejmuj ą :

1) prowadzenie postępowania w sprawach,

2) wydawanie i realizacja decyzji;

4. Zada ń z zakresu ś wiadcze ń rodzinnych jako zada ń zleconych gminie, które obejmuj ą :

1) prowadzenie postępowania w sprawach,

2) wydawanie i realizacja decyzji;

5. Zada ń z zakresu funduszu alimentacyjnego i post ę powa ń wobec d ł u ż ników alimentacyjnych.

6. Zada ń z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

7. Zada ń z zakresu potwierdzania prawa do ś wiadcze ń opieki zdrowotnej innym osobom ni ż ubezpieczeni jako zadanie zlecone gminie:

1) prowadzenia postępowania w sprawach,

2) wydawania decyzji.

8. Zada ń z zakresu przeciwdzia ł ania przemocy w rodzinie:

1) koordynacja w opracowaniu i realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

5) odbieranie dziecka z rodziny, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i umieszczanie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

9. Realizacji i wyp ł aty dodatku energetycznego;

10. O ś rodek mo ż e realizowa ć projekty systemowe wspó ł finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki.

11. O ś rodek wspó ł dzia ł a i wspó ł pracuje z organizacjami pozarz ą dowymi, Ko ś cio ł em Katolickim, dzia ł aj ą cymi na terenie gminy organizacjami spo ł ecznymi, zak ł adami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi - w zakresie realizowania zada ń pomocy spo ł ecznej.

12. O ś rodek mo ż e kierowa ć wnioski o ustalenie niezdolno ś ci do pracy, niepe ł nosprawno ś ci i stopnia niepe ł nosprawno ś ci do organów okre ś lonych odr ę bnymi przepisami.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 4.

1. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i jest za jego działalność odpowiedzialny. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

2. Zatrudnianie i zwalnianie Kierownika oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do niego należy do Wójta.

§ 5.

Kierownik z upoważnienia Wójta Gminy Dzierzgowo wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym oraz wynikających z innych ustaw objętych działaniem Ośrodka.

§ 6.

Organizacje wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka nadany przez Kierownika Ośrodka, podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Dzierzgowo.

§ 7.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka oraz ich kwalifikacje określają odrębne przepisy.

§ 8.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

§ 9.

Ośrodek używa pieczęci o treści:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Tadeusza Kościuszki 3

06-520 Dzierzgowo, pow. mławski

Regon 130500644, NIP 569-16-18-075

tel. 23/653-30-08

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 10.

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez Kierownika z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla jednostek budżetowych określonych w odrębnych przepisach.

2. Ośrodek posiada samodzielnie przydzielona część mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości, legalności i rzetelności ich wykorzystania.

3. Obsługa ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z porozumieniem z dnia 8 grudnia 2010 roku.

4. Źródłami przychodu są środki finansowe pochodzące z :

a) budżetu wojewody

b) budżetu gminy.

§ 11.

Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Dzierzgowie.

§ 12.

Zmiany w Statucie wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia.

§ 13.

Sprawy nieuregulowane w statucie normują ustawy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Traci moc uchwała Nr 96/XV/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, uchwała Nr 78/XIII/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie i uchwała Nr 122/XVIII/2013 z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Komosa


Uzasadnienie do Uchwały Nr 152/XXIV/2014
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 27 marca 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie to jednostka organizacyjna Gminy Dzierzgowo (dalej ,,GOPS”) funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Dotychczas GOPS działał na podstawie statutu uchwalonego w 2005roku, a nowelizowanego w latach 2012, 2013.

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który działa GOPS  jest ustawa o pomocy społecznej. Ponieważ od czasu ostatniej nowelizacji statutu GOPS nastąpiło kilka dość istotnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, zasadne jest dostosowanie statutu do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej. W szczególności konieczne jest dostosowanie przedmiotu działalności GOPS do aktualnych zadań wynikających z przepisów o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

Jednocześnie proponuje się, by przyjąć nowy statut w całości, zamiast dokonywania kolejnej zmiany dotychczas obowiązującego. Wpłynie to na przejrzystość aktualnego brzmienia statutu GOPS, którą trudniej byłoby ustalić w przypadku dokonywania kolejnej nowelizacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »