| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 279/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 roku


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 279/XXXVIII/2014
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 27 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 roku

I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nowa Sucha

Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 roku”

Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Nowa Sucha, posiadającym zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie.

Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach.

II. Cel programu

              Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Stosownie do art.11a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.856) niniejszy program obejmuje kwestie:

1. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt kierowanych do schroniska,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. usypianie ślepych miotów,

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt.

III. Realizacja zadań

              Realizacja zadań określonych w pkt I programu zgodnie z art.11a ust.5 ww. ustawy jest finansowana z budżetu gminy Nowa Sucha. Kwota przeznaczona na ten cel zabezpieczona  jest w budżecie Gminy Nowa Sucha i wynosi 15 000 zł.

Sposób wydatkowania środków zależeć będzie od aktualnych potrzeb.

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku i zasady ich wyłapywania

              Bezdomne zwierzęta domowe będą kierowane do schroniska, z którym Gmina Nowa Sucha posiada podpisaną umowę na rok 2014 – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska będą poddawane zabiegom kastracji lub sterylizacji.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmować się będą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

             

Problem opieki nad kotami wolno żyjących w obecnej chwili nie dotyczy gminy Nowa Sucha. W przypadku pojawienia się problemu zorganizowana będzie zbiórka karmy i dokarmianie przez wolontariuszy, opieka weterynaryjna oraz inna opieka w zależności od potrzeby.

3. Adopcja oraz usypianie ślepych miotów

Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt w szczególności psów i kotów poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, polegającej między innymi na stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczaniu zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na tej stronie. Gmina Nowa Sucha będzie współpracować w tym zakresie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz ze schroniskiem.

Usypianie ślepych miotów będzie dotyczyć zwierząt bezdomnych i będzie finansowane w całości przez Gminę Nowa Sucha, a przeprowadzane przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Grymuza, Nowa Sucha 62a, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

4. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych

              W wypadkach określonych w art.7 ust.1 ustawy zwierzę gospodarskie zostanie przekazane gospodarstwu rolnemu Pana Jaworskiego Zbigniewa z miejscowości Orłów 6.

              Całodobowa opieka weterynaryjna, również dotycząca zdarzeń drogowych, jest sprawowana przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Grymuza, Nowa Sucha 62a, z którym Gmina Nowa Sucha ma podpisaną umowę.

             

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »