| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 284/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm. ), Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 159/XL/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XXXVIII/2014
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 27 marca 2014 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SUCHEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej zwany dalej „GOPS” jest jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.)

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.)

d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r.,poz.330 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

f) niniejszego Statutu.

2. Terenem działania GOPS  jest gmina Nowa Sucha.

3. Siedziba GOPS mieści się w Nowej Suchej 59A .

4. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania GOPS jest jednostka budżetowa.

5. GOPS nie posiada osobowości prawnej.

6. Organem nadzorującym działalność  GOPS  jest Wójt Gminy Nowa Sucha.

7. GOPS używa następującej pieczęci:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nowa Sucha 59A

96-513 NOWA SUCHA

NIP 837-16-30-828

tel. 046 861-23-15

Rozdział 2.
Cele i zakres działania

§  2

1. GOPS prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz społeczności samorządowej Gminy Nowa Sucha mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

2. Zakres działania GOPS określają: ustawy i akty wykonawcze do ustaw, uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sucha.

3. GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 3. Do podstawowego zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

a) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Nowa Sucha wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013,poz.182 z późn.  zm.),

b) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. 2013, poz. 1456 z późn. zm.)

c) wykonywanie zadań należących do właściwości gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013, poz.135 z późn. zm),

d) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

e) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Gminy Nowa Sucha,

f) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012 r., poz. 1228 ze zm.),

g) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r.,Nr 180, poz.1493 z późn. zm.),

h) zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r., poz.1356 z późn. zm.),

i) zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. 2013 r., poz.674 z późn.  zm.),

j) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

§ 4. 1. GOPS realizując zadania wskazane w § 2 współpracuje w tym zakresie, na  zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Realizując współpracę wskazaną w ust.1 GOPS w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust.2.

Rozdział 3.
Zarządzanie i struktura organizacyjna

§ 5. 1. GOPS zarządza i kieruje jednoosobowo Kierownik.

2. Podczas nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje inna przez niego upoważniona osoba.

3. Kierownik zarządza GOPS i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Nowa Sucha  pełnomocnictwa.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Nowa Sucha.

5. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Nowa Sucha .

6. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników GOPS. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.

7. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w GOPS powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U.2013, poz.182 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych(Dz .U. 2008, Nr. 223 poz.1458 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

8. Kierownik składa Radzie Gminy Nowa Sucha coroczne sprawozdanie z działalności GOPS i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9. Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej poprzez wydawanie stosownych zarządzeń.

10. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych oraz tryb pracy GOPS określa regulamin organizacyjny nadany przez  Kierownika GOPS.

11. Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

12. Kierownik wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań GOPS, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Nowa Sucha.

§ 6. Nadzór nad realizacją przez GOPS zadań z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 7. 1. Wójt Gminy zapewnia GOPS m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: pomieszczenia wraz z wyposażeniem, urządzenia, sprzęt, niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

2. GOPS administruje mienie gminne służące do wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

3. Środki trwałe określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U.2000, Nr 54, poz.654 z późn. zm.) wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne-  GOPS zakupuje ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.

4. Likwidację środków trwałych i pozostałych, przeprowadza Kierownik na podstawie wniosku powołanej przez niego komisji likwidacyjnej, na zasadach ogólnie obowiązujących.

5. Sprzedaż środków trwałych wymaga zgody Wójta Gminy.

§ 8. 1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są budżetu gminy i innych prawem dopuszczalnych źródeł.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.

3. GOPS może realizować projekty współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej, Budżetu Państwa a także ze środków własnych.

§ 9. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Nowa Sucha.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Nowa Sucha.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik oraz w zakresie mu powierzonym –Główny Księgowy.

4. GOPS posiada własne rachunki bankowe.

5. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Statut Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Nowej Suchej uchwala Rada Gminy Nowa Sucha.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa ogólnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »