| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy Chynów

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/138/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Barcice Drwalewskie, stwierdzając, że plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów przyjętym Uchwałą Nr XIX/139/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 lutego 2013r., Rada Gminy Chynów na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej w treści uchwały planem, obejmujący część wsi Barcice Drwalewskie, w gminie Chynów.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, na którym wskazano granice obszaru objętego planem, będący załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będące załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będące załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Celem planu miejscowego jest stworzenie podstaw materialno - prawnych dla wydawania pozwoleń na budowę oraz rozwiązywania konfliktów przestrzennych na obszarze objętym planem poprzez określenie zasad adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów kubaturowych, określenie zasad wprowadzenia nowego układu komunikacji oraz ustalenie zasad udostępniania terenów pod nową zabudowę.

§ 4. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz adaptacji, rozbudowy i budowy urządzeń komunikacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu;

8) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i budowy urządzeń infrastrukturalnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. W planie nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, dziedzictwa kulturowego i zabytków, a także sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ nie odnoszą się do terenu objętego planem.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) funkcji uzupełniającej– należy przez to rozumieć funkcję dla której przeznaczone jest nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku,

2) liczbie kondygnacji- należy przez to rozumieć liczbę nadziemnych kondygnacji budynku,

3) liniach rozgraniczających- należy przez to rozumieć linie określone na rysunku planu symbolem graficznym, zgodnie z legendą, których oś wyznacza przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej wyrażoną w procentach,

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie których nie może przekroczyć zabudowa, przy czym linia ta nie dotyczy wysuniętych schodów, podjazdów, okapów, otwartych ganków i zadaszeń o szerokości do 1m, a także balkonów,

6) procencie zabudowy terenu- należy przez to rozumieć wskaźnik procentowy wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na wyodrębnionym w planie terenie; do powierzchni tej nie wlicza się parkingów terenowych, dojść, dróg wewnętrznych oraz parkingów podziemnych,

7) przestrzeniach ogólnodostępnych–należy przez to rozumieć przestrzenie dostępne dla wszystkich, w szczególności wskazane w planie drogi publiczne,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu- należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym i wymienione w ustaleniach szczegółowych,

9) przeznaczeniu podstawowym terenu- należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenia danego terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi oraz odpowiadający mu sposób zagospodarowania i zabudowy,

10) reklamie– należy przez to rozumieć formy przestrzenne, takie jak: tablice, słupy, banery, szyldy, bilbordy, itp., niosące przekaz informacyjny mogący wywierać wpływ na ludzką percepcję, trwale lub czasowo usytuowane w miejscach widocznych z perspektywy terenów publicznych, jednocześnie nie stanowiące elementu lokalnego systemu informacji turystycznej, gminnego systemu informacji przestrzennej, oznakowania nazw i numerów ulic, szyldów i znaków zwyczajowo przyjętych do oznakowania siedzib instytucji i organizacji,

11) szerokość elewacji frontowej budynku– należy przez to rozumieć szerokość budynku liczoną w wymiarze równoległym do jednej z dróg, przy której budynek jest usytuowany,

12) uciążliwości dla środowiska– należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko w stopniu pogarszającym standard warunków zamieszkania na terenach sąsiednich albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska oraz wpływające na zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami,

13) usługach bytowych– należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale oraz tereny, służące działalności związanej z podstawową obsługą lokalnej społeczności, z wyłączeniem działalności wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dobra materialne i z wyłączeniem usług motoryzacyjnych,

14) usługach nieuciążliwych– należy przez to rozumieć inwestycje o funkcji usługowej, których eksploatacja nie powoduje uciążliwości dla środowiska zgodnie z definicją zawartą w pkt 12.

2. Dla pojęć nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w przepisach odrębnych.

§ 6. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście uchwały planu do terenu objętego granicami planu miejscowego.

2. Rysunek planu ustala przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, stosowanie do ustaleń zawartych w uchwale, przy użyciu oznaczeń zastosowanych w rysunku planu, opisanych w legendzie.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające,

3) kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia terenu,

4) linie zabudowy, w tym:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) obowiązujące linie zabudowy,

5) wymiarowanie odległości pomiędzy liniami,

6) projektowane szpalery drzew.

Dział II.
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym przestrzeni publicznych.

§ 7. Podstawową funkcją terenu objętego planem miejscowym jest zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mają na rysunku planu oznaczenie, na które składa się: kolejny numer terenu oraz symbol określający przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 9. Plan wyróżnia tereny przeznaczone na następujące cele:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolemMN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolemMU,

3) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolemZL,

4) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolemWS,

5) tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolemKDL,

6) tereny publicznych dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolemKDD,

7) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolemKPJ.

§ 10. 1. Wyznacza się układ głównych przestrzeni ogólnostępnych, w skład których wchodzą tereny ulic publicznych (KDL, KDD), ciągów pieszo – jezdnych (KPJ).

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych ustala się:

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, a także wymaganą kolorystykę elewacji,

2) nakaz dostosowania przestrzeni ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3) nakaz sytuowania ogrodzeń w linii rozgraniczającej drogi ustalonej w planie,

4) od strony przestrzeni ogólnodostępnych nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu i wprowadzania prześwitów umożliwiających naturalny przepływ powietrza o łącznej powierzchni stanowiącej min. 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami,

5) zakaz lokalizowania wolnostojących reklam i znaków informacyjno – plastycznych na całym obszarze objętym planem,

6) dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 3 m2,

7) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni ogólnodostępnych (wiaty przystankowe, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania.

3. Ustalenia pkt. 5-7 nie dotyczą gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.

§ 11. Ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej - stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych obiektów o funkcjach usług i handlu poza terenami wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza zasięgiem odpowiednich linii zabudowy, a w szczególności w liniach rozgraniczających ulic, z wyjątkiem:

1) obiektów tymczasowych lokalizowanych na potrzeby prowadzenia robót budowlanych w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa, w czasie ważności pozwolenia na budowę,

2) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 12. Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy muszą być zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu, określonymi w Dziale III uchwały oraz zawartymi na rysunku planu.

§ 13. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w celu stworzenia spójnego kompleksu zabudowy; w tym celu:

1) wyznacza się następujące parametry i wskaźniki:  maksymalny procent zabudowy terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, minimalną powierzchnię działki budowlanej, a także maksymalną wysokość zabudowy i geometrię dachów – według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały,

2) parametry i wskaźniki, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej i dróg oraz związanych z nimi terenów, jak również działek służących przyłączeniu do działek sąsiednich;

3) wskazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu oraz wprowadza się inne wymogi według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały.

§ 14. Ustala się obowiązek stosowania na elewacjach budynków stonowanej kolorystyki o przewadze jasnych kolorów naturalnych i kolorów ziemi.

§ 15. 1. Istniejąca zabudowa może podlegać rozbudowie, nadbudowie, remoncie i przebudowie pod warunkiem przestrzegania zasad zabudowy, określonych niżej w planie, może też podlegać zmianie sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla terenu.

2. Nowa zabudowa może być lokalizowana na działkach mniejszych niż określono w ustaleniach szczegółowych w Dziale III.

3. Dopuszcza się zabudowę zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami kształtowania zabudowy i wskaźnikami zagospodarowania terenu, określonymi w planie, na działkach powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu, nie spełniających parametrów minimalnej powierzchni działki budowlanej, określonych w Dziale III.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 16. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

2) dla poszczególnych terenów dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi, przy czym w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska dotyczących ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego, zalicza się tereny MN do „terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”, MU do „terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową”.

§ 17. W zakresie ochrony istniejącego układu hydrograficznego i ochrony wód przed zanieczyszczeniem ustala się:

1) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych i ścieków na grunty sąsiednie,

2) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

3) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5 m od terenu WS,

4) dopuszczenie realizacji stawów i oczek wodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

§ 18. W zakresie ochrony przyrody ustala się nakaz zwiększenia stopnia zadrzewień, przy stosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego ekosystemu, a także zalecenie zadrzewiania ciągów ulicznych.

Rozdział 4.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 19. 1. Nie wyznacza się obszarów gruntów do objęcia scaleniem i ponownym podziałem na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki zgodnie z Działem III, Rozdziałem 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III niniejszej uchwały;

2) minimalna szerokość frontu działek budowlanych - 20 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 70odo 110o.

§ 20. Przy podziałach terenu należy zachować wartości użytkowe, zgodne z przeznaczeniem przewidzianym w niniejszym planie miejscowym dla wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem wszystkich innych ustaleń planu.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

§ 21. 1. Ustala się wyposażenie terenu w sieć wodociągową; skanalizowanie terenu, jego gazyfikację, zaopatrzenie w energię elektryczną, przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zorganizowany wywóz odpadów nie nadających się do gospodarczego wykorzystania.

2. Dla systemu infrastruktury technicznej plan ustala:

1) modernizowane i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej będą zlokalizowane w liniach rozgraniczających ulic, które w tym celu posiadają odpowiednie rezerwy terenowe, zgodnie z ustaleniami planu;

2) na całym terenie objętym planem dopuszcza się realizację następujących urządzeń inżynieryjnych: przyłączy do budynków, sieci rozbiorczych, stacji transformatorowych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, pompowni wody, przepompowni ścieków i strefowych oczyszczalni wód deszczowych, zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa wodnego i prawa lotniczego.

§ 22. W zakresie zapotrzebowania w wodę:

1. Ustala się, że zaopatrzenie terenu w wodę będzie prowadzone z wodociągu gminnego, z istniejących i projektowanych na terenie objętym planem sieci wodociągowych, w oparciu o istniejące ujęcia wody ze stacjami uzdatniania.

2. Tymczasowo, do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1.

§ 23. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

1) ustala się docelowe skanalizowanie obszaru objętego planem;

2) dla osiągnięcia założonego celu ustala się odprowadzanie ścieków w systemie pompowym do projektowanej i istniejącej sieci kanalizacyjnej, z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych biologicznych oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej i usług, z zakazem rozsączkowania oczyszczonych ścieków na tereny położone poza działką budowlaną;

4) tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji gminnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, przy czym ustala się przyłączenie do sieci gminnej niezwłocznie po ich zrealizowaniu.

§ 24. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się obowiązek zagospodarowania  czystych wód opadowych i roztopowych, odpowiadających wymogom ochrony środowiska, pochodzących z powierzchni uszczelnionych oraz dachów powierzchni na terenie własnym inwestycji poprzez skierowanie ich:

a) na teren biologicznie czynny,

b) do studni chłonnych w przypadku gdy parametry podłoża na to pozwalają,

c) zbiorników retencyjnych powierzchniowych lub podziemnych;

2) ustala się częściowe odprowadzanie wód opadowych z dróg wewnętrznych powierzchniowo do gruntu, poprzez budowanie nawierzchni przepuszczalnych;

3) zezwala się na odprowadzanie wód deszczowych, odpowiadających wymogom ochrony środowiska z dróg o nawierzchniach utwardzonych do rowów melioracyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuż dróg, poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody deszczowe powinny być oczyszczone do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska;

4) dopuszcza się wykonywanie lokalnych rowów lub drenaży opaskowych, mających przejmować nadwyżki wód infiltracyjnych;

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się docelową gazyfikację całego terenu dla celów grzewczych, komunalno - bytowych i innych, w oparciu o istniejące gazociągi średniego ciśnienia.

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się, że teren będzie docelowo zaopatrywany w ciepło z własnych źródeł, lokalnie, w oparciu o sieć gazową lub energię elektryczną.

2) dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o maksymalnej zawartości siarki palnej na poziomie 0,3%;

3) dopuszcza się stosowanie innych, lokalnych systemów grzewczych w oparciu o alternatywne źródła energii, w tym wykorzystujące odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska i prawa energetycznego.

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegający na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo – rozdzielczych oraz budowie nowych stacji;

2) dopuszcza się wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii z wyłączeniem budowy turbin wiatrowych;

3) dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnętrzowym;

4) ustala się, że projekty zagospodarowania działek i projekty ulic będą przewidywać miejsca i tereny dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych działkach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów i ulic.

§ 28. W zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się możliwość realizacji infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących w szczególności ochrony środowiska.

§ 29. W zakresie usuwania odpadów:

1) ustala się usuwanie odpadów oraz gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) na terenie obowiązywania planu nie przewiduje się lokalizacji inwestycji celu publicznego związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

§ 30. 1. Ustala się system komunikacyjny terenu objętego planem miejscowym, którego obszary są oznaczone na rysunku planu kolejno: numerem porządkowym, symbolemKD, a dodatkowo - symbolem oznaczającym klasę i kategorię drogi.

2. Tereny systemu komunikacji oznaczone jako publiczne będą inwestycjami gminnymi.

§ 31. Dla systemu komunikacji ustala się przebiegi dróg, dostępność komunikacyjną do drogi, zasady przekroju poprzecznego (szerokość jezdni i szerokość w liniach rozgraniczających), zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi.

§ 32. Dla systemu komunikacji wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających ulic publicznych lokalnych oznaczonych symbolemKDL, dojazdowych, oznaczonych symbolemKDDoraz ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych symbolemKPJ, według ustaleń szczegółowych,

2) szerokość w liniach rozgraniczających projektowanych dojazdów wewnętrznych (nie publicznych), nie oznaczonych w rysunku planu minimum 7 m, a dla dojazdów do najwyżej 1 działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – minimum 5 m.

3) dojazdy bez przelotu, pełniące funkcję dróg pożarowych muszą być zakończone placem do zawracania .

§ 33. 1. Ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w granicach poszczególnych lokalizacji własnych, przy następujących wskaźnikach parkingowych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany,

2) dla usług – co najmniej 20 miejsc parkingowych na każde 1000 m2powierzchni użytkowej,

2. W ramach ogólnodostępnych miejsc parkingowych należy wydzielić miejsca postojowe dla rowerów.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Rozdział 1.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 34. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolemMN.

§ 35. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących i bliźniaczych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja uzupełniająca;

b) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;

c) garaże i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

§ 36. 1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 0,5 i nie mniej niż 0,01,

2) powierzchnia działki budowlanej - nie mniej niż 900 m2,

3) procent zabudowy terenu - nie więcej niż 25%,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%.

2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Na rysunku planu wskazuje się linie zabudowy.

§ 37. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 11,0 m;

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 200do 450,

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w przypadku występowania odpowiednich warunków geotechnicznych gruntu.

Rozdział 3.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

§ 38. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolemMU.

§ 39. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolemMUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących i bliźniaczych oraz usługi handlu, biur, gastronomii, rzemiosła, administracji,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja uzupełniająca,

b) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;

c) garaże i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej.

§ 40. 1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolemMUustala się:

1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 0,5 i nie mniej niż 0,01 ,

2) powierzchnia działki budowlanej - nie mniej niż 900 m2,

3) procent zabudowy - nie więcej niż 30%,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50%.

2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku usługowego.

3. Na rysunku planu wskazuje się linie zabudowy.

§ 41. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolemMUustala się:

1) wysokość budynków: do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 11,0 m,

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci od 200do 450;

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w przypadku występowania odpowiednich warunków geotechnicznych gruntu.

Rozdział 3.
Tereny leśne.

§ 42. Wyznacza się tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolemLS.

§ 43. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemLSustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;

2) przeznaczenie dopuszczalne: brak.

§ 44. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla terenów oznaczonych symbolemLSustala się:

1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 100%;

2) zakaz zabudowy.

Rozdział 4.
Tereny wód powierzchniowych.

§ 45. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolemWS.

§ 46. Tereny o symbolu WS przeznaczone są na istniejące rowy melioracyjne – do zachowania i ochrony, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17.

§ 47. Na terenachWSdopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem wód oraz lokalizację obiektów hydrotechnicznych i przedsięwzięć niezbędnych do ukształtowania przepływu wód.

Rozdział 5.
Rozdział 5. Tereny dróg.

§ 48. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przeznaczonych dla dróg:

pt

Symbol

Klasa ulicy

Szerokość w liniach rozgraniczających

1

2

4

5

1

1KDL

lokalna

od 4 m do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu

2

2KDD

dojazdowa

12 m

3

3KDD

dojazdowa

7 m

4

4KPJ

ciąg pieszo - jezdny

7 m

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE.

§ 49. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów objętych niniejszym planem. W związku z tym  ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej wzrostem wartości nieruchomości na poziomie 10%.

§ 50. Nie zezwala się na tymczasowe użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania, z wyjątkiem zagospodarowania związanego z prowadzeniem prac budowlanych i aktualnym użytkowaniem terenu.

§ 51. Na terenie objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Barcice Drwalewskie, przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Barcice Drwalewskie.

§ 52. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także publikacji na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Chynów.

§ 53. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Chynów
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Chynów
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI WSI BARCICE DRWALEWSKIE

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomo-ści, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomo-ści, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nr ... z dnia ...

Uwagi/ Uzasadnienie rozstrzygnięcia

Uwzglę-dniono

Nie
uwzględniono

Uwzglę-dniono

Nie uwzglę-dniono

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2014.02.12

Jerzy Rybicki
Ławki

Wnosi o zniesienie zawrotki, która została naniesiona na obszar działki 72/4 we wsi Barcice Drwalewskie.

4KPJ
72/4


+

Projekt planu na wniosek złożony przez pana Jerzego Rybickiego 12.06.2013 zlikwidowano drogę 23KPJ. Natomiast dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego niezbędna jest zawrotka.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/205/2014
Rady Gminy Chynów
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar części wsi Barcice Drwalewskie
w gminie Chynów

              Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

§ 1. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Barcice Drwalewskie obejmują:

- inwestycje docelowe, realizowane wzdłuż dróg publicznych, traktowane jako zadania wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, chodników, wraz z uzbrojeniem technicznym, oświetleniem, zielenią przyuliczną i ewentualnymi zabezpieczeniami technicznymi, zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

- inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg lub poza tymi liniami.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg publicznych lokalnych i dojazdowych oraz ciągów pieszo - jezdnych, na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 3. Określa się następujący sposób realizacji inwestycji wskazanych w §2:

1) Realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w §2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art.3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627), o ile nie będzie naruszał ustaleń planu miejscowego.

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w §2, będzie przedmiotem odrębnej umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Barcice Drwalewskie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy;

2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej;

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych (lokalnych i dojazdowych oraz ciągów pieszo - jezdnych) finansowane będą z budżetu gminy lub przez inne podmioty, na podstawie odrębnych porozumień.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (na podst. art. 21 przywołanej ustawy) lub przez budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348).

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »